IA
Informační architektura
Information architecture

Lukáš Bařinka

IA taxonomy
Information architecture (IA) is the art and science of organizing and labelling data including: websites, intranets, online communities and software to support usability.
Informační architektura (IA) je umění a věda zabývající se organizací a označováním (pojmenováním) dat zahrnující: weby, intranety, online comunity a software podporující použitelnost.

Table of contentsObsah

What is IACo je IA

 • The structural design of shared information environments.
 • The combination of organization, labeling, search and navigation systems within websites and intranets.
 • The art and science of organizing and labeling web sites, intranets, online communities, and software to support findability and usability.
 • An emerging community of practice focused on bringing principles of design and architecture to the digital landscape.
 • Strukturální návrh prostředí sdílených informací.
 • Kombinace systémů organizace, označování, vyhledávání a navigace na webových stránkách a intranetech.
 • Umění a věda organizování a označování webových stránek, intranetů, online komunit a softwaru na podporu vyhledatelnosti a použitelnosti.
 • Vznikající komunita praktik zaměřená na přinášení principů designu a architektury do digitální krajiny.
Rosenfeld, Louis; Morville, Peter:
Information architecture for the World Wide Web

Why IAProč IA

 • The cost of finding information
 • The cost of not finding information
 • The value of education
 • The cost of construction
 • The cost of maintenance
 • The cost of training
 • The value of brand
 • Cena nalezení informace
 • Cena nenalezení informace
 • Cena vzdělání
 • Cena vytvoření/změny
 • Cena údržby
 • Hodnota zaškolení
 • Hodnota značky (firmy)

OverviewPřehled

IA overview

Information EcologyProstředí IA

Information Ecology
 • Understand the business goals behind the web site and the resources available for design and implementation
 • Be aware of the nature and volume of content that exists today and how that might change a year from now
 • Learn about the needs and information-seeking behaviors of our users
 • Chápat obchodní cíle, technologie, procesy, rozpočet, omezení webu
 • Uvědomovat si povahu, množství, strukturu, formát a dynamiku obsahu a metadat
 • Poznávat potřeby a způsoby chování a vyhledávání, zkušenosti uživatelů

IA ComponentsČásti IA

 • Organization Systems Organize to understand, to explain, and to control
 • Labeling Systems (labeling) Way to clearly show the user your organization and navigation systems
 • Navigation Systems Getting lost in a large web site can be confusing and frustrating
 • Search Systems Another form of finding information
 • Organizace Kategorizace, časové řazení, ...
 • Značení (labeling) Způsob reprezentace informací, ...
 • Navigace Procházení informacemi, průchod hierarchií, ...
 • Vyhledávání Indexace a dotazování, ...

Organization systemsZpůsoby organizace

IA topics - organization

What to organizeCo organizovat

 • Headings Labels for the content that follows them
 • Embedded links Label the content they link to
 • Embedded metadata Must first be extracted
 • Chunks Logical units of content - e.g., sections and chapters are both chunks
 • Lists Grouped together, particular order
 • Sequential aids Where the user is in a process or task, and how far he has to go
 • Identifiers Where the user is in an information system, e.g., a logo, or a breadcrumb
 • Nadpisy Označení následujícího obsahu
 • Odkazy v textu Reprezentace obsahu cíle
 • Obsažená metadata Musí být nejdříve zpracována
 • Kusy obsahu Logické jednotky - kapitoly, jejich struktura
 • Seznamy Souvislost, pořadí
 • Pořadí kroků procesuV jaké části procesu se uživatel nachází a co ještě zbývá
 • Identifikátory Určení polohy v informačním systému, logo, drobečková navigace

ProblemsProblémy

 • Ambiguity Words are capable of being understood more than one way
 • Heterogeneity Object or collection of objects composed of unrelated or unlike parts
 • Differences in Perspectives E.g., the ways people organize and name files and directories
 • Internal Politics Make compromises to avoid serious political conflict
 • Nejednoznačnost jazyka Slova mohou mít více významů, lze je chápat různě
 • Heterogenita (informace) Předmět nebo skupina předmětů složené z nesouvisejících nebo nesourodých částí
 • Rozdílné pohledy Např. rozdílné způsoby, jakými lidé uspořádávají soubory a adresáře
 • Vnitřní politika Kompromisy mezi různými „politickými“ zájmy

Exact organization schemePřesná (objektivní) organizace

 • Mutualy exclusive
 • Must know what you're looking for
 • Easy to use
 • Výlučná
 • Potřeba vědět co hledat
 • Jednoduché použití

ExamplesPříklady

 • Alphabetical Encyclopedias and dictionaries
 • Chronological Archive, history books, magazine archives, diaries, and television guides
 • Geographical Maps, regions
 • Abecední Encyklopedie, adresáře
 • Chronologická Archivy, novinky, ročenky, historické knihy, diáře, televizní programy
 • Geografická Mapy, regiony

Ambiguous organization schemeNejednoznačná (subjektivní) organizace

 • Non-exclusive
 • Don't always know what we're looking for
 • Often iterative and interactive
 • Depends on schema quality and careful item placing, scheme changes, user-testing
 • Nevýlučná
 • Není potřeba přesně znát hledané označení
 • Iterativní, interaktivní
 • Záleží na kvalitě schématu a pečlivém umístění položek, změny schématu, uživatelské testování

ExamplesPříklady

 • Topic
 • Task Processes, functions, or tasks, task-oriented menus
 • Audience Open or closed
 • Metaphor Understand the new by relating it to the familiar)
 • Hybrids
 • Podle témat
 • Podle úkolů Procesy, funkce, úkoly, submenu akcí
 • Podle rolí Otevřená/uzavřená
 • Podle podobností Metafor, reálného světa
 • Hybridní

Hierarchical organization structureHierarchická organizace

 • A Top-Down Approach
 • Mutually exclusive subdivisions
 • Parent-child relationships
 • If too many items are cross-listed, the hierarchy loses its value
 • Important to consider the balance between breadth and depth
 • Přístup shora-dolů
 • Výlučné podčásti (jinak polyhierarchie)
 • Vztahy rodič-potomek
 • Uvedení prvku v mnoha kategoriích může hierarchii znehodnotit
 • Nezbytné vyvážení šířky a hloubky struktury

Database Organization StructureDatabázová organizace

 • A Bottom-Up Approach
 • Built upon the relational database model
 • Automatic generation of alphabetical indexes
 • Dynamic presentation of associative "see also" links
 • Fielded searching
 • Advanced filtering and sorting of search results
 • Zdola-nahoru
 • Založeno na relačních metadatech
 • Automaticky generované (lexikografické) indexy
 • Dynamicky zobrazované příbuzné informace (see also)
 • Vyhledávání podle kritérií
 • Pokročilé filtrovaní a řazení výsledků

Hypertext organization structureHypertextová organizace

 • Nonlinear way of structuring information
 • Great flexibility
 • Can't simply create a mental model of the site organization
 • Easy to get lost
 • Nelineární strukturování informací
 • Velmi flexibilní
 • Problematické vytvoření mentálního modelu
 • Snadná ztráta orientace

Social ClassificationSociální klasifikace

 • Free tagging AKA collaborative categorization
 • Similarly, e.g., clustering algorithms
 • Bottom-up categorical structure development - FolksonomyA user-generated system of classifying and organizing online content into different categories by the use of metadata such as electronic tags
 • Absence of vocabulary control
 • Spolupráce na kategorizaci (free taging)
 • Podobnosti, algoritmy shlukování
 • Přístup zdola nahoru - folksonomieOrganizace informací v závislosti na znalosti od uživatelů jako je tagování
 • Neexistence řízeného slovníku

Cohesive organization systemsSoudržné (koherentní) systémy organizace

 • Distinction between exact and ambiguous schemes
 • Providing multiple ways to access the same information
 • Break down the site into its components
 • Collections of structured, homogeneous information
 • Používat (přesnou) objektivní i (nejednoznačnou) subjektivní organizaci
 • Poskytovat více cest k informacím
 • Rozdělení složité oblasti na části (komponenty)
 • Nejlepší výsledky při použití úzkých domén homogenního obsahu

LabelingZnačení (Labeling)

IA topics - labeling

Labeling SystemsSystémy značení (labeling)

 • Form of simple (one-word) representation of larger chunks of information
 • Shortcut that triggers the right association in the user's mind (e.g., "Contact Us")
 • Goal is to communicate efficiently; to convey meaning without taking up too much space (vertical and/or cognitive)
 • Most obvious way to clearly show the user your organization and navigation systems
 • Forma zjednodušené (jednoslovné) reprezentace většího množství informací
 • Zkratka reprezentující obsah (např. kontakty)
 • Cílem je efektivní komunikace nezabírající příliš mnoho prostoru (webové stránky nebo pozornosti uživatele)
 • Nejjasnější způsob, jak ukázat uživateli organizační a navigační systém

Common Labeling ProblemsČasté problémy značení

 • The labels aren't representative
 • The labels don't differentiate
 • The labels are jargony
 • The labels are not user-centric
 • The labels waste money Any time an architecture intrudes on a user's experience, he may give up on a site and go somewhere else
 • The labels don't make a good impression The words you use can make or break your business deals
 • Označení není reprezentativní Nevystihuje podstatu věci
 • Označení nerozlišuje Není zřejmé čím se označení liší
 • V označení se používá žargon
 • Označení není zaměřené na uživatele Např. předpokládá znalosti profesionála nebo zaměstnance)
 • Označení zavádí uživatele, který následně odchází Uživatel se ztrácí nebo neví, co zvolit
 • Označení nevytváří dobrý dojem Neprofesionální označení, nedůvěryhodné

Varieties of LabelTypy značení

 • Contextual links
 • Headings
 • Navigation system choices
 • Index terms
 • Iconic Labels
 • Kontextové odkazy
 • Nadpisy
 • Položky navigace
 • Pojmy v indexu (rejstřík)
 • Ikony

HeadingsNadpisy

 • Describe the chunk of information that follows
 • Hierarchical relationships usually established visually
 • Set of labels that don't mean much can suddenly take on meaning when presented in a hierarchy
 • Označení následujícího textu
 • Obvykle vizuální rozlišení úrovně nadpisu
 • Označení pořadí usnadňuje orientaci a pochopení struktury (kontext v hierarchii)

Index termsIndex (rejstřík)

 • Keywords, tags, descriptive metadata, taxonomies, controlled vocabularies, and thesauri, sets of index term labels
 • More precise searching Than simply searching the full text
 • Completely (usually) invisible to users
 • Klíčová slova (keywords), značky (tag), popis (description), taxonomie, řízené slovníky, lexikony
 • Slouží pro preciznější vyhledávání Lepší než prosté full-text vyhledávání
 • Obvykle neviditelné pro uživatele

IconsIkony

 • Most frequently used as navigation system labels
 • Much more limited language than text
 • Work well for less text-oriented audiences
 • Useful shorthand
 • Add aesthetic quality to a site
 • Obvykle v navigaci
 • Omezenější jazyk než u textu
 • Snadnější komunikace, pokud text selhává (jazykové bariéry, vzdělání)
 • Zrychluje použití navigace
 • Přidává estetický prvek

Designing LabelsDoporučení pro výběr označení

 • Narrow scope whenever possible
  (context, content, user)
 • Consistent labeling systems, not labels
  • Style And or &, punctuation, proofreader
  • Presentation Application of fonts, font sizes, colors, whitespace, and grouping
  • Syntax E.g., verb-based XOR noun-based XOR question-based labels
  • Granularity Labels that are roughly equal in their specificity
  • Comprehensiveness No noticeable gaps in a labeling system
  • Audience Languages of your site's major audiences
 • Co nejuzší doména (context, content, user)
 • Konzistentní, předvídatelný systém označení
  • Styl A/&, interpunkce
  • Vizuální reprezentace Barva, font, velikost, seskupování
  • Syntaxe Např. podstatná jména, styl otázek
  • Granularita Stejná úroveň pro společné prvky
  • Kompletní obsah Neopomenout něco
  • Uživatelsky zaměřený Vhodně zvolený jazyk

Global (site-wide)Globální

 • Often horizontal
 • Leading to a Home Page
 • Contains Search element
 • Highlights current position
 • Často horizontální
 • S odkazem na hlavní stránku
 • S prvkem pro vyhledávání
 • Vyznačená současná poloha

LocalLokální

 • Completing global navigation systems
 • Often vertical
 • Explore the immediate area
 • Often multiple local navigation systems
 • Doplňující globální navigaci
 • Často vertikální
 • Odkazy na podstránky
 • Mnohdy vícečetná (různé přístupy - organizace)

ContextualKontextová

 • More editorial than architectural
 • Sometimes automatically generated
 • Link content and context matches the meaning
 • Usually related products or topics
 • Provide a specific area of the page or a visual convention
 • Obvykle v režii autora než architekta
 • Občas strojově generovaná
 • Obsah odkazu i jeho kontext vypovídá o cíli
 • Obvykle na produkty nebo související obsah
 • Vhodné umístnění a vzhled

SitemapMapa stránek

 • Presents the top few levels of the information hierarchy
 • Graphical or text-based links
 • Broad view of the content in the web site
 • Provide the user with direct access to pages of the site
 • Useful from a search engine optimization perspective
 • Snadná pro hierarchickou organizaci
 • Několik (všechny) nejvyšších úrovní hierarchie
 • Textová nebo grafická podoba
 • Slouží uživateli k rozkrytí organizační struktury
  (ne k vyděšení z rozsáhlosti)
 • Umožňuje rychlý řístup k jednotlivým částem
 • Slouží pro vyhledávače

Site IndexesIndexy

 • Keywords or phrases alphabetically
 • Without representing the hierarchy Relatively flat
 • Level of granularity Pages, paragraphs or concepts…?
 • Know your audience and understand their needs Search analyzing
 • Create the index manually/dynamically
 • Term rotation AKA permutation Both "refund, IRS" and "IRS refund"
 • Klíčová slova a sousloví v abecením pořadí
 • Neobsahuje hierarchii (lineární)
 • Úroveň detailu Granularita - stránka, kapitola, odstavec, …
 • Respektování potřeb uživatelů Analýza logů vyhledávání
 • Ruční konstrukce, automatické generování
 • Rotace (permutace) sousloví Formulář, daň z příjmu /  daň z příjmu, formulář / přiznání k dani z příjmu

GuidesPrůvodci (guides)

 • Forms: guided tours, tutorials, and micro-portals
 • Introducing users to the content and functionality
 • The guide should be short
 • At any point, the user should be able to exit the guide
 • Navigation (Previous, Home, Next)
 • Designed to answer questions
 • Screenshots with enlarged details of key features
 • Own table of contents (if more than a few pages)
 • Typy: prohlídky, tutoriály, mikroportály
 • Obvykle nehrají hlavní roli při návštěvě webu
 • Krátké, kdykoli opustitelné
 • Konzistentní umístění navigace (zpět/dopředu/start/opustit)
 • Záměrem průvodce je odpovídat na (potenciální) dotazy
 • Použití screenshotů (se zvětšenými detaily)
 • Obsah (TOC) pro průvodce delší než několik stránek

Wizards and ConfiguratorsPomocníci a konfigurátory (wizards)

 • Special class of guide
 • Helps users to configure products or navigate complex decision trees
 • Blurs the lines between software application and web site
 • Users move through a linear process or jump back and forth between steps
 • Providing context and possible next steps
 • Speciální případ průvodců
 • Konfigurace produktů
 • Smazává rozdíl mezi webovou stránkou a aplikací
 • Umožnit přeskočit některou část nebo se vrátit
 • Zobrazovat kontext kroků

PersonalizationPerzonalizace

 • Based upon a model of the behavior, needs, or preferences of the individual user
 • We guess what the user wants from statistics, history (history doesn't guarantee the future)
 • Na základě chování, potřeb, preferencí, … uživatele
 • pouze odhad, statistiky, historie (historie nezaručuje budoucnost), uživatelské role

CustomizationPřizpůsobování (customization)

 • Direct control over some combination of presentation, navigation, and content options
 • User tells us what s/he wants
 • Most people don't want to spend much (if any) time customizing
 • Users themselves don't always know what they will want to know or do tomorrow
 • E.g.: OECD Better Life Index
 • Řízení prezentace, navigace a obsahu uživatelem
 • Na základě požadavků uživatele
 • Neochota uživatelů nastavovat (např. pro jednu návštěvu)
 • Problematické přispůsobování při nerutinních akcích
 • Např.: OECD Better Life Index

VisualizationVizualizace

Social NavigationSociální navigace

 • Recommendations (most popular, also bought)
 • Tag clouds
 • Search logs, usage statistics, and customer databases
 • E.g.: Pinterest ideas
 • Spolupráce při filtrování
 • Doporučení (nakoupili také)
 • Tag clouds
 • Logy vyhledávání a statistiky
 • Např.: Pinterest ideas

Does Your Site Need Search?Je vyhledávání potřeba?

 • Does your site have enough content?
 • Will investing in search systems divert resources from more useful navigation systems?
 • Do you have the time and know-how to optimize your site's search system?
 • Are there better alternatives?
 • Will your site's users bother with search?
 • Je pro vyhledávání dostatek (podle typu) obsahu?
 • Neodčerpá implementace vyhledávání zroje na jiné druhy navigace?
 • Máte čas a znalosti pro optimalizaci vyhledávání?
 • Existují lepší alternativy než vyhledávání?
 • Budou uživatelé vyhledávat nebo procházet informace?

When to implement search systemsKdy je vhodné vyhledávání

 • Search helps when you have too much information to browse
 • Search helps fragmented sites
 • Search is a learning tool
 • Search should be there because users expect it to be there
 • Search can tame (slow down) dynamism
 • Informací je příliš pro procházení (Yahoo, Seznam)
 • Příliš fragmentovaný web bez podpory procházení (Wikipedia)
 • Vyhledávání jako nástroj výzkumu potřeb uživatelů
 • Uživatelé to očekávají
 • Pro zkrocení dynamiky obsahu (velké množství přibývajících informací)

Search System AnatomyProces vyhledávání

Search anatomy scheme
Users will ask, browse or search again until they give up.
Uživatelé se budou ptát a procházet výsledky a znova se ptát, dokud to nevzdají.
 1. User query
 2. Search interface
  • Query language
  • Query builders
 3. Search engine
 4. Content
  • Metadata
  • Controlled vocabulary
 5. Results (SERP)
  • Ranking and clustering
  • Interface design
 1. Dotaz uživatele
 2. Rozhraní pro vyhledávání
  • Dotazovací jazyk
  • Konstrukce dotazů
 3. (Webový) vyhledávač
 4. Obsah
  • Metadata
  • Řízené slovníky
 5. Výsledky vyhledávání (SERP)
  • Ohodnocení a shlukování
  • Návrh rozhraní

What to searchCo hledat

 • Full text indexing Doesn't always serve users well
 • Search zonespockets of more homogeneous content According to organizational structure, content type, user role, topic, time, author, company division
 • Content components Sometimes index autors, sometimes not - copyright, menu)
 • Content quality-based search
 • Fulltextové vyhledávání Jednoduché nasazení a použití, málo precizní výsledky
 • Oblasti zájmu pro vyhledávání (např. ve zboží, kontaktech), obvykle až na další pokus Podle organizační struktury, typu obsahu, typu/role/polohy uživatele, tématu, času, autora, oddělení (firmy)
 • Části obsahu V některých vyhledávat - autor, v některých ne - copyright, menu
 • Preference vyhledávání obsahu podle jeho kvality

How to searchJak hledat

 • Search Algorithms
  • Pattern-Matching Algorithms
  • Automatic stemming Which expands a term to include other terms that share the same root (or stem)
  • Specialized search cited by, active bibliography, similar documents based on text, related documents from co-citation
 • Query Builders
  • Spell-checkers
  • Phonetic tools E.g., "Soundex"
  • Stemming tools
  • Natural language processing tools E.g., "how to" or "who is"
  • Controlled vocabularies and thesauri E.g., synonyms
 • Vyhledávací algoritmy
  • Shoda podle vzoru Pattern matching
  • Hledání podle odvozených slov (stemming) Podle shodného kořene slova
  • Specializované vyhledávání podle vztahů Podle citací, autora, podobných dokumentů
 • Sestavování dotazů
  • Kontrola překlepů
  • Fonetické nástroje Např. soundex
  • Odvozená slova (stemming)
  • Nástroje zpracování přirozeného jazyka how to, who is, …
  • Řízené slovníky a lexikony Např. pro synonyma

Search Engine Result Page (SERP)Stránka výsledků vyhledávání

 • Which Content Components to Display
 • How Many Documents to Display
 • Listing Results
 • Grouping Results
 • Exporting Results
 • Které informace zobrazit
 • Kolik výsledků zobrazit
 • V jakém pořadí zobrazit výsledky
 • V jakých skupinách zobrazit výsledky
 • Co s nalezenými výsledky

Which Content Components to DisplayKteré informace zobrazit

 • Less information to users who know what they're looking for E.g. title
 • More information to users who aren't sure what they want E.g. description
 • The less results, the more information you might display
 • Depends on which components are available in each document E.g. telephone numbers, e-mail
 • Méně informací znalým uživatelům Např. titulek
 • Více informací neznalým uživatelům Např. popis
 • Nepřímá úměra mezi množstvím informací a počtem výsledků
 • Podle informací dostupných v cílovém dokumentu Např. telefon, e-mail

How Many Documents to DisplayKolik výsledků zobrazit

 • The more information for each retrieved document, the smaller retrieval set, and vice versa
 • Affected by a user's monitor resolution, connectivity speed, and browser settings
 • Let users know the total number of retrieved documents
 • Provide results navigation system
 • Nepřímá úměra mezi množstvím informací a počtem výsledků
 • Podle potřeby a možností uživatele Např. mobilní verze
 • Stránkování výsledků
 • Celkový přehled o počtu nalezených výsledků

Listing ResultsV jakém pořadí zobrazit výsledky

 • Sorting by alphabet
 • Sorting by chronology
 • Ranking by relevance Terms count, frequency, distance, importance, popularity
 • Ranking by popularity (PageRank)
 • Ranking by users' or experts' ratings
 • Ranking by pay-for-placement
 • Podle abecedy Exikograficky
 • Podle času Chronologicky
 • Podle relevance Počet výskytů/umístění/příbuznosti obsahu, ceny, vzdálenosti
 • Podle popularity PageRank
 • Podle názoru uživatelů/expertů
 • Podle odměny Pay-for-placement

Grouping ResultsV jakých skupinách zobrazit výsledky

 • Generated metadata
  • document type E.g. .doc, .pdf
  • file creation/modification date
 • Manually applied metadata
  • topic
  • audience SOHO, profi
  • language
  • product family DLSR, compact, sport cameras
 • Generovaná metadata
  • Podle typu dokumentu
  • Podle času vytvoření/editace
 • Ručně vložená metadata
  • Podle tématu
  • Podle typu uživatelů SOHO, profi
  • Podle jazyka
  • Podle kategorie produktů DLSR, kompakt, sportovní

Exporting ResultsCo s nalezenými výsledky

 • Save and/or modify a search query Not results - to search again later
 • Printing, emailing, sharing, or saving results E.g. see later on YouTube, export results (playlist)
 • Select a subset of results "Shop" for documents just like shop books at Amazon
 • Uložit nebo upravit dotaz a nebo znova hledat Nikoli výsledky, na pozdější hledání
 • Vytisknout, odeslat, sdílet, uložit výsledky Např. YouTube - Přehrát později, exportovat výsledky (playlist)
 • Vybrat část výsledků Paralela k nákupnímu vozíku, např. vyhledávání podle nalezeného obrázku