HTML
HyperText Markup Language

Lukáš Bařinka

HTML is the language for describing
the structure of Web pages.
W3C

Obsah

Účel HTML

Co je to HTML

HTML = HyperText Markup Language

 • Značkovací jazyk pro publikování na webu
 • HTML (do verze 4 včetně) je aplikací SGML
 • Umožňuje
  • strukturovat dokument oddělit strukturu a prezentaci/vzhled
  • vkládání odkazů, grafiky a multimédií do webové stránky
  • odesílání dat pomocí formulářů
  • použití skriptovacích jazyků např. ECMAScript / JavaScript

Historie

Verze 0.9 [1991] Tim Berners-Lee
Nepodporuje grafický režim
Verze 2.0 [1995] Internet Engineering Task Force
Odpovídá syntaxi SGML
Interaktivní formuláře
Podpora grafiky
Verze 3.2 [I/1997] W3C
HTML 3.0 nepřijato vinou složitosti
Tabulky
Zarovnávání textu, elementy vzhledu
Verze 4.0 [XII/1997]
Rozšíření tabulek, formulářů
Rámy (frames)
Zavržení některých elementů vzhledu
Verze 4.01 [XII/1999]
Oprava chyb
HTML5 Logo
Verze 5 [2008-2014/Living Standard] WHATWG
Základem jsou Web Applications 1.0 a Web Forms 2.0
Rozšíření podpory multimédií (video, audio, canvas, SVG)
Více sémantických prvků

WHATWG = Web Hypertext Application Technology Working Group (2004)

History of HTML

Syntaxe a struktura

Struktura dokumentu

 • Deklarace typu dokumentu
 • Kořenový element html a v něm elementy
  1. head - hlavička dokumentu (metadata)
  2. body - tělo dokumentu (data/obsah)
 • Volitelné komentáře

Ukázka jednoduchého dokumentu


							<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
							  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
							<HTML>
							  <HEAD>
							    <TITLE>My first HTML document</TITLE>
							    <LINK href="special.css" rel="stylesheet" type="text/css">
							  </HEAD>
							  <BODY>
							    <P class="special">Hello world! &lt;&ring;))))&gt;&lt;
							    <!-- Add more content here -->
							  </BODY>
							</HTML>
						
Hello world! <˚))))><
Struktura HTML dokumentu

Element vs Značka (tag)

Element
je část dokumentu
Značka
ohraničuje (obvykle) element
 • Elementy je možné do sebe vnořovat tvoří stromovou strukturu
 • Značky se nesmí křížit: <a><b></a></b>
 • Element může existovat i bez otevírací/uzavírací značky ne v XHTML

Vztahy jazyků

Vzájemné vztahy jazyků a dokumentů

HTML vs XHTML

 • Well-formed zápis dokumentu Správné vnořování elementů (nesting)
 • Jména elementů a atributů malými písmeny
 • Povinná ukončovací značka neprázdných elementů
 • Hodnoty atributů v uvozovkách/apostrofech
 • Každý atribut musí mít hodnotu (nepodpora minimalizace) <dl compact="compact">
 • Ukončení prázdných elementů <hr />, <br />, <img ... />
 • Normalizace bílých znaků v hodnotách atributů Odstranění okrajových bílých znaků, náhrada sekvence za mezeru
 • Zápis obsahu elementů scipt/style v <![CDATA[...]]>

Základní typy

Rozdělení elementů

 • Blokové elementy (block-level) mohou obsahovat blokové nebo řádkové elementy nebo text, obvykle začínají na novém řádku (řadí se pod sebe)
 • Řádkové elementy (inline/text-level) mohou obsahovat pouze řádkové elementy nebo text, obvykle nezačínají na novém řádku (řadí se vedle sebe)
 • Hybridní elementy (blokové či řádkové) podle kontextu (`INS, DEL`)
Způsob zobrazení elementů (blokové/řádkové) je možné pomocí CSS měnit, ovšem jejich podstatu to nezmění!

Definice (technická) typů elementů


						<!ENTITY % flow "%block; | %inline;">

						<!ENTITY % block
						  "P | %heading; | %list; | %preformatted; |
						   DL | DIV | NOSCRIPT | BLOCKQUOTE | FORM |
						   HR | TABLE | FIELDSET | ADDRESS">

						<!ENTITY % inline
						  "#PCDATA | %fontstyle; | %phrase; |
						   %special; | %formctrl;">
						

Seskupovací elementy (Grouping)

 • Nenesou žádný význam!
 • Pomáhají pouze strukturovat dokument seskupovat elementy, které k sobě logicky patří
 • Blokový element: div
 • Řádkový element: span

Blokové typy elementů

 • Nadpis: h1, h2, h3, h4, h5, h6
 • Odstavec textu: p, blockquote
 • Formulář: form, fieldset
 • Seznamy: ol, ul, dl
 • Tabulka: table
 • Formátovaný text: pre
 • Kontaktní informace: address autor, osoba zodpovědná za obsah
 • Horizontální oddělovač: hr

Řádkové typy elementů

 • Důležitý text, uvozený text: em, strong, q
 • Definice, citace, zkratka, akronym: dfn, cite, abbr, acronym
 • Vstup/výstup, proměnná programu: kbd, samp, var, code
 • Formulářové prvky: input, select, textarea, label, button
 • Odkazy: a, map
 • Objekt: img, object
 • Řádkový zlom, směr textu, index: br, bdo, sub, sup
 • Styl: tt, i, b, big, small nepoužívat

Seskupování Vs Oddělování

Oddělování a seskupování

Struktura obsahu (Outline)

Struktura obsahu

Typy atributů

Složené elementy

Odkaz (Anchor)

 • Základní element (a) hypertextu propojující zdroj a cíl
  • Cíl je specifikován pomocí URI hodnotou atributu typu href
  • Cílem může být libovolný zdroj
  • Cílem může být i část (fragment) dokumentu identifikován pomocí:
   • atributu typu name elementu typu a nebo
   • atributu typu id libovolného typu elementu
   • hodnoty atributů typu id a name jsou case-sensitive a sdílí společný prostor unikátních hodnot
 • V hlavičce dokumentu je možné odkazovat se na další zdroje pomocí elementu typu link nezobrazují se v obsahu dokumentu
 • Atributy typu rel a rev je možné definovat roli zdrojů
 • Další cíle mohou specifikovat elementy typu img/object, form, …

Kotva pomocí atributu typu name


							<H1>Table of Contents</H1>
							<P><A href="#section1">Introduction</A><BR>
							<A href="#section2">Some background</A><BR>
							<A href="#section2.1">On a more personal note</A><BR>
							  ...the rest of the table of contents...
							  ...the document body...
							<H2><A name="section1">Introduction</A></H2>
							  ...section 1...
							<H2><A name="section2">Some background</A></H2>
							  ...section 2...
							<H3><A name="section2.1">On a more personal note</A></H3>
							  ...section 2.1...
						

Kotva pomocí atributu typu id


							<H1>Table of Contents</H1>
							<P><A href="#section1">Introduction</A><BR>
							<A href="#section2">Some background</A><BR>
							<A href="#section2.1">On a more personal note</A><BR>
							  ...the rest of the table of contents...
							  ...the document body...
							<H2 id="section1">Introduction</H2>
							  ...section 1...
							<H2 id="section2">Some background</H2>
							  ...section 2...
							<H3 id="section2.1">On a more personal note</H3>
							  ...section 2.1...
						

Některé další typy atributů elementu typu a

 • hreflang = langcode jazyk cílového dokumentu
 • rel = link-types vztah dokumetu k cíli
 • type = content-type mime-typ cíle
 • title = popis cíle (tooltip) nebo pojmenování alternativního stylu (link)
 • download = jméno cílového souboru stažení místo zobrazení

Seznamy

Neseřazený seznam nemá pořadí prvků
ul = Unordered list (prvky k zobrazení)
menu = Unordered list/Toolbar (prvky akce)
li = List item (položka)
Seřazený seznam má pořadí prvků
ol = Ordered list
li = List item (položka)
Definiční seznam klíč—hodnota (name—value)
dl = Definition list
dt = Definition term (pojem/klíč)
dd = Definition description (vysvětlení/hodnota)

Definiční seznam


							<DL>
							  <DT>Hacker
							  <DD>a clever programmer
							  <DT>Nerd
							  <DD>technically bright but socially inept person
							</DL>
						

Definiční seznam (strukturovaný)


							<dl>
							  <div>
							    <dt> Last modified time </dt>
							    <dd> 2004-12-23T23:33Z </dd>
							  </div>
							  <div>
							    <dt> Recommended update interval </dt>
							    <dd> 60s </dd>
							  </div>
							  <div>
							    <dt> Authors </dt>
							    <dt> Editors </dt>
							    <dd> Robert Rothman </dd>
							    <dd> Daniel Jackson </dd>
							  </div>
							</dl>
						

(Ne)seřazený seznam


							<UL>
							  <LI> ... first list item...
							  <LI> ... second list item...
							  ...
							</UL>

							<ol start="10">
							  <li> ... first list item...
							  <li value="15"> ... second list item...
							  ...
							</ol>

							<menu>
							  <li><button onclick="copy()"><img src="copy.svg" alt="Copy"></button></li>
							  <li><button onclick="cut()"><img src="cut.svg" alt="Cut"></button></li>
							  <li><button onclick="paste()"><img src="paste.svg" alt="Paste"></button></li>
							</menu>
						

Obrázky

Obrázky pomocí img

 • Důvody použití obrázků:
  • Obsah (content) Popis obrázku v alt
  • Odkaz (link) Přístupný text odkazu v alt
  • Dekorace (decoration) Prázdný alt=""
  • Text Text z obrázku v alt
 • Element typu img prázdný element
  • Atribut (povinný) typu src určuje zdroj obrázku (soubor)
  • Atribut (povinný) typu alt určuje alternativní zobrazení (text)

Ukázka použití obrázku


							<div class="figure">
							  <img src="images/dinosaur.jpg"
							       alt="The head and torso of a dinosaur skeleton;
							            it has a large head with long sharp teeth"
							       width="400"
							       height="341">

							  <p class="figcaption">A T-Rex on display in the … Museum.</p>
							</div>
						

							<figure>
							  <img src="images/dinosaur.jpg"
							       alt="The head and torso of a dinosaur skeleton;
							            it has a large head with long sharp teeth"
							       width="400"
							       height="341">

							  <figcaption>A T-Rex on display in the … Museum.</figcaption>
							</figure>
						

Množina zdrojů obrázku

 • Atribut typu srcset (elementu typu img)
 • Hotnoty (zdroje) oddělené čárkou ,
  • URL povinně
  • celé_číslow volitelně, určuje šířku a nebo
  • desetinné_číslox volitelně, hustotu pixelů (pixel density)

							<img src="image-small.png"
							     srcset="image-small.png 320w, image-medium.png 800w, image-large.png 1200w"
							     alt="Image description">

							<img src="image-defaultdpi.png"
							     srcset="image-hidpi.png 2x, image-higherdpi.png 4x"
							     alt="Image description">
						

Obrázky pomocí picture

 • Potomky jsou
  • Volitelně elementy typu source se srcset
  • Povinně elementem typu img bez srcset

							<picture>
							  <source type="image/svg+xml" srcset="pyramid.svg">
							  <source type="image/webp" srcset="pyramid.webp">
							  <img src="pyramid.png" alt="regular pyramid built from …">
							</picture>
						
Art direction

							<picture>
							  <source
							    media="(orientation: landscape)"
							    srcset="image-small.png 320w,
							            image-medium.png 800w,
							            image-large.png 1200w"
							    sizes="(min-width: 60rem) 80vw,
							           (min-width: 40rem) 90vw,
							           100vw">
							  <source
							    media="(orientation: portrait)"
							    srcset="image-small-portrait.png 160w,
							            image-medium-portrait.png 400w,
							            image-large-portrait.png 600w"
							    sizes="(min-width: 60rem) 80vw,
							           (min-width: 40rem) 90vw,
							           100vw">
							  <img src="image-small.png" alt="Image description">
							</picture>
						

Obrázky pomocí object

 • Vnořování objektů pro určení kaskády zdrojů (obrázků/aplikací)
 • Atributy
  • data — adresa zdroje (URL)
  • type — MIME-Type zdroje
 • Nejvnořenějším obsahem by měl být případně alternativní text

							<object type="image/svg+xml" data="images/object.svg">
							  <img src="images/object.png" alt="…">
							</object>
						

Tabulka

Základní koncept tabulky

Tabulka logicky strukturuje data do řádků/sloupců

 • Tabulka table data člení na řádky
 • Řádky tr jsou členěny na buňky
 • Buňky mohou být buď záhlaví th nebo data td
  • Data mohou zaujímat více sloupců colspan nebo řádků rowspan
 • Krátký popis tabulky je v elementu typu caption
  • První potomek elementu typu table
  • Maximálně jeden výskyt v tabulce
 • Dlouhý popis tabulky je v jeho atributu typu summary

Jednoduchá tabulka


							<TABLE summary="This table gives some statistics
							                about fruit flies: average height
							                and weight, and percentage with
							                red eyes.">
							  <CAPTION>A test table with merged cells</CAPTION>
							  <TR><TH rowspan="2"><TH colspan="2">Average
							      <TH rowspan="2">Red<BR>eyes
							  <TR><TH>height<TH>weight
							  <TR><TH>Males<TD>1.9<TD>0.003<TD>40%
							  <TR><TH>Females<TD>1.7<TD>0.002<TD>43%
							</TABLE>
						
A test table with merged cells
Average Red
eyes
heightweight
Males1.90.00340%
Females1.70.00243%

Vyšší struktura

Řádky tabulky je možné seskupit do částí

thead Záhlaví tabulky
Obsahuje informaci o sloupcích
tfoot Zápatí tabulky
Obsahuje informaci o sloupcích
Neobsahuje agregační data!
tbody Část tabulky
Obsahuje řádky dat tabulky

Skupiny řádků


							<table>
							  <thead><tr> header information </thead>
							  <tfoot><tr> footer information </tfoot>
							  <tbody><tr> first row of block one data
							         <tr> second row of block one data
							  </tbody>
							  <tbody><tr> first row of block two data
							         <tr> second row of block two data
							         <tr> third row of block two data
							  </tbody>
							</table>
						

Horizontální struktura

Tabulku lze horizontálně členit na sloupce,
resp. jejich skupiny

 • Skupina sloupců se určuje elementem typu colgroup
  • Lze vynechat (implicitní skupina)
  • Množství sloupců ve skupině (implicitně 1) lze určit:
   • atributem typu span nebo
   • obsahem elementu colgroup (obsahuje jednotlivé elementy col)
 • Jednotlivé sloupce určuje element typu col
  • Umožnuje sdílení atributů sloupců
  • Nemění strukturu tabulky

Příklad členění po sloupcích


							<colgroup span="40" width="20"></colgroup>

							<colgroup>
							  <col width="20">
							  <col width="20">
							  ...a total of forty col elements...
							</colgroup>

							<colgroup width="20">
							  <col span="39">
							  <col id="format-me-specially">
							</colgroup>

							<table>
							  <colgroup span="10" width="50">
							  <colgroup span="5" width="0*">
							  <thead>
							    <tr><td> ...
							</table>
						

Doporučení

Dobrý návrh tabulky je klíčový pro
lepší čitelnost a použitelnost

 • rámečky řádků/sloupců a barva pozadí složitých tabulek
 • použití neproporcionálního (monospaced) písma u velkého objemu čísel
 • použití směru záhlaví řádků (<th scope="row/rowgroup">) a sloupců (<th scope="col/colgroup">) a příslušnosti buňky k nim (<td headers="id-col id-row">)

Přístupnost tabulky

 • Keep it simple Rozdělit vnořené tabulky
 • Table separation Neměnit nadpisy/téma tabulky
 • Data separation Nepoužívat vnitřní členění buněk
 • Alignment Text doleva, čísla doprava
 • Styling header cells Používat th a vizuálně odlišně od td
 • Zebra tables Pozadí řádků a aktuálního řádku/sloupce
 • Flexibility Pamatovat na malé obrazovky
 • Tables for Layout Nepoužívat, nebo s role="presentation"

Poznámky a odkazy

Internacionalizace dokumentů

3 různé problémy:

 • Jazyk (language)
 • Kódování (encoding) z HTTP hlavičky, resp. ISO-8859-1 nebo z meta elementu
 • Směr psaní textu (text direction)

							<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP">
							<meta charset="utf-8"/>
						

Zdroje Kontrola internacionalizaceSeznam jazyků

Určení jazyka

Atribut jazyka elementu
 • Atributem typu lang nebo xml:lang
 • Atributem typu hreflang elementu typu anapř. pro CSS selektory
 • Hlavičkou (HTTP/meta) Content-Language

Problém s elementem typu title

Odkazy