Programování v shellu
VIM - Vi IMproved

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení je letmé seznámení se s textovým editorem VIM
(umění vim opustit).

 • Spuštění a ukončení vim
 • Příkazový režim, vkládací režim, režim poslední řádky
 • Pohyb po souboru
 • Označit, Cut, Copy, Paste
 • Opakování příkazu
 • Externí příkazy

Spuštění a ukončení editoru

 • Editor se spouští příkazem vim
 • Často je spuštěn na základě proměnných
  EDITOR nebo VISUAL
 • Editor se ukončí sekvencí <ESC>:q!
 • Editor si vystačí se základní klávesnicí a klávesou <ESC>
 • Spuštění editoru
  
  									~vim file
  									<ESC>:q
  								
 • Spuštění grafické verze editoru
  
  									~gvim file &
  									Menu: Soubor > Ukončit
  								
 • Editace příkazové řádky v editoru (fix command)
  
  									~export EDITOR=/usr/bin/vim
  									~export VISUAL=$EDITOR
  									~fc
  									<ESC>:q
  								
 • Ukončení editoru při neuložené editaci
  
  									<ESC>:q!
  								

Režimy práce (módy)

 • Editor vim je modální:
  příkazový, vkládací režim a režim poslední řádky
 • Přepnutí do příkazového režimu pomocí <ESC>
 • Přepnutí do režimu poslední řádky pomocí : / ?
Schéma práce a přechody mezi režimy

Režim poslední řádky

 • /text - skočí na následující výskyt textu
 • ?text - skočí na předcházející výskyt textu
 • :q - ukončení editoru (pokud nejsou změny)
 • :q! - ukončení editoru (bez uložení změn)
 • :w - uložit soubor
 • :w! - přepsat soubor (read-only)
 • :w soubor - uložit soubor jako
 • :! cmd - spustí cmd v shellu
 • :r soubor - načte soubor na pozici kurzoru
 • :r! cmd - načte výstup příkazu cmd na pozici kurzoru
 • :wq :x ZZ - uložení a ukončení editoru

Pohyb po souboru

 • Pohyb kurzoru vizuálně nebo sémanticky
 • Sémantické pohyby a akce se lépe opakují
 • Pohyb textu vůči obrazovce

Pohyb kurzorem

 • gj / gk - pohyb po vizuálních (zalomených) řádcích
 • nG - skok na řádku n (jinak na konec souboru)
 • H / M / L - skok nahoru, doprostřed, dolů stránky
 • zz - vertikální vycentrování řádky
 • fx / tx - skok na/k znak x
 • :set number - zapne číslování řádků
 • :set relativenumber - relativní číslování řádků

Vizuální režim a kopírování

 • Oblast lze označit vizuálně v V CTRL-v
 • Akce se pak provádí s označenou oblastí
 • change, delete, copy, paste
 • Po akci je možné uvést příkaz skoku (dw)

Pohyb kurzorem

 • a_ - celý objekt pod kurzorem
 • i_ - vniřní část objektu pod kurzorem
 • caw - change a word
 • dit - delete inner tag
 • yas - copy a sentence
 • ci" - change inner " "
 • C/D/Y - nahradit/smazat/zkopírovat do konce řádky
 • cc/dd/yy - nahradit/smazat/zkopírovat celou řádku

Opakování příkazu

 • Před každý příkaz lze napsat počet opakování
 • Příkaz . zopakuje předchozí příkaz
 • Je výhodnější používat sémantické úpravy, lépe se opakují
 • gv - znovu označí naposledy použitou oblast
 • 5dd - smaže 5 řádek
 • 3p - vloží schránku 3krát
 • 2caw - nahradí 2 slova
 • 7itext - vloží text 7krát
 • 4. - zopakuje předchozí akci 4krát