Programování v shellu
Pokročilejší přístupová práva

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení jsou speciální přístupová práva a
pokročilejší nastavení přístupových práv.

 • Základní a speciální přístupová práva
 • Problémy základního modelu přístupových práv
 • ACL - Access Control List
 • Maska v výchozí práva v ACL

Základní a speciální
přístupová práva

 • r/w/x - základní práva (read, write, execute)
 • s/s/t - speciální práva (set-UID, set-GID, sticky)
 • Práva mají různou interpretaci pro soubory a pro adresáře
 • Identity uživatele a procesu: reálná a efektivní
 • Přístupová práva
  
  									~alias p='stat -Lc "%A [%a] %U/%G %n"'
  									~p /etc/passwd
  									-rw-r--r-- [644] root/sys /etc/passwd
  								
 • Identita procesu
  
  									~get_id() {
  									 "$@" &>/dev/null &
  									 ps -f -o ruser,ruid,user,uid,rgroup,rgid,group,gid,args -p $!
  									 kill $! 2>/dev/null
  									 }
  									~get_id sleep 10
  									[1] 1234
  									 RUSER RUID   USER  UID  RGROUP RGID  GROUP  GID COMMAND
  									barinkl 10001 barinkl 10001   zam 1002   zam 1002 sleep 10
  									~
  									[1]+ Terminated       "$@" &>/dev/null
  								
 • Identita procesu se zdědí z rodiče
  
  									~ps -f
  									  UID  PID PPID  C  STIME TTY     TIME CMD
  									barinkl 3310 3047  0 11:33:11 pts/1    0:00 ps -f
  									barinkl 3047 3046  0 10:49:32 pts/1    0:01 -bash
  								
 • Reálná identita == Efektivní identita
  (kdo příkaz volá) (pod kým se příkaz vykonává)
  
  									~get_id ls
  									 RUSER RUID   USER  UID  RGROUP RGID  GROUP  GID COMMAND
  									barinkl 10001 barinkl 10001   zam 1002   zam 1002 ls
  									~ls -ld ~ ~root
  									~ls ~ ~root
  								
 • SetUID/SetGID bit nastavuje
  efektivní identitu podle vlastníka/skupiny souboru
  
  									~p $(type -P vim passwd) /etc/passwd
  									-r-xr-xr-x [555] root/bin /usr/bin/vim
  									-r-sr-sr-x [6555] root/sys /usr/bin/passwd
  									-rw-r--r-- [644] root/sys /etc/passwd
  
  									~{ get_id vim; get_id passwd; } | sort -u
  									 RUSER RUID   USER  UID  RGROUP RGID  GROUP  GID COMMAND
  									barinkl 10001   root   0   zam 1002   sys   3 passwd
  									barinkl 10001 barinkl 10001   zam 1002   zam 1002 vim
  								
 • SetUID/SetGID bit adresáře nastavuje
  skupinu vlastníka souboru podle skupiny vlastníka adresáře
  
  									~p public_html
  									drwsr-sr-x [6750] barinkl/www-data public_html
  
  									~id -a
  									uid=1000(barinkl) gid=1000(barinkl) groups=1000(barinkl),
  									24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),...
  
  									~touch public_html/file
  									~mkdir public_html/dir
  									~ls -la public_html
  								
 • Změna aktuální skupiny vlastníka
  
  									~mkdir dir
  									~cd dir
  									~/dirtouch file1
  									~/dirnewgrp docker
  									~/dirtouch file2
  									~/dirp . *
  								
 • Nastavení setUID/setGID bitu
  
  									~/dirchgrp audio .
  									~/dirchmod ug+s .
  									~/dirtouch file3
  									~/dirmkdir dir
  									~/dirp . *
  								
 • Sticky bit adrsáře omezuje právo mazat/přejmenovat soubory
  na jejich vlastníka nebo vlastníka rodičovského adreáře
  
  									~p /tmp
  									drwxrwxrwt [1777] root/sys /tmp
  
  									~cd /tmp
  									~/tmpfind . -maxdepth 1 -user "$USER"
  									~/tmpfor i in *; do [ -O "$i" ] && p "$i"; done
  									~/tmpfor i in *; do [ -O "$i" ] && rm -ri "$i"; done
  								

Problémy základního modelu přístupových práv

 • Základní model přístupových práv dělí práva na 3 skupiny:
  • (jeden) vlastník,
  • (jedna) skupina vlastníka,
  • (všichni) ostatní
 • Skupiny uživatelů jsou v zásadě stabilní (nikoli ad-hoc)
 • Skupiny jsou definované pouze uživatelem root

Access Control List

 • Pro jemnější dělení práv (rozšíření) slouží seznam (ACL)
 • Umožňuje definovat práva vícero uživatelům i skupinám
 • Zjištění/nastavení ACL probíhá pomocí příkazů
  getfacl a setfacl
 • Nastavení práv pro vlastníka a skupinu vlastníka je kompatibilní s ACL
 • Zjištění přítomnosti ACL
  
  									~ls -ld
  									rwx------+ 49 barinkl zam 86 led 24 11:32 .
  
  									# UNIX (ne GNU implementace)
  									~/bin/find . -acl
  
  									# LINUX (GNU implementace)
  									~getfacl -Rs . 2>/dev/null | sed -n 's/^# file: //p'
  								
 • Výpis ACL souboru
  
  									~getfacl -a /var/log/journal 2>/dev/null
  									# file: var/log/journal
  									# owner: root
  									# group: systemd-journal
  									# flags: -s-
  									user::rwx
  									group::r-x
  									group:adm:r-x
  									mask::r-x
  									other::r-x
  									~p /var/log/journal
  									drwxr-sr-x [2755] root/systemd-journal /var/log/journal
  								
 • Nastavení/modifikace ACL souboru (Linux/POSIX-draft)
  
  									~touch file
  									~ls -l file
  									~getfacl file
  									~setfacl --set u::rw-,u:www-data:r--,g::rw-,o::r-- file
  									~getfacl file
  									~setfacl -m u:www-data:rw-,g:www-data:r-- file
  									~getfacl file
  									~setfacl -m u:saned:rw-,u:colord:rw- file
  									~getfacl file
  								
 • Kopírování/obnova ACL souboru (Linux/POSIX-draft)
  
  									~touch file2
  									~getfacl file | setfacl -M- file2
  									~getfacl file*
  									~getfacl file* >acl
  									~rm file*; touch file file2
  									~setfacl --restore acl
  									~getfacl file*
  								
 • Odstranění ACL souboru (Linux/POSIX-draft)
  
  									~setfacl -x u:saned file2
  									~getfacl file2
  									~setfacl -b file2
  									~getfacl file2
  									~ls -l file2
  								
 • Práce s ACL na Solarisu (SunOS/NFSv4)
  - plný zápis (verbose)
  
  									~touch /var/tmp/file.$USER
  									~/bin/chmod A+user:muzikar:read_data/write_data/read_attri\
  									butes:file_inherit:allow /var/tmp/file.$USER
  									~/bin/ls -v /var/tmp/file.barinkl
  									-rw-------+ 1 barinkl zam      0 led 24 18:17 /var/tmp/xfile
  									   0:user:muzikar:read_data/write_data/read_attributes:file_inherit:allow
  									   1:owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_xattr
  									     /read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner
  									     /synchronize:allow
  									   2:group@:read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
  									   3:everyone@:read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow
  								
 • Práce s ACL na Solarisu (SunOS/NFSv4)
  - zkrácený zápis (positional)
  
  									~/bin/ls -V /var/tmp/file.$USER
  									-rw-------+ 1 barinkl zam      0 led 24 18:17 /var/tmp/file.barinkl
  									      user:muzikar:rw----a-------:f------:allow
  									         owner@:rw-p--aARWcCos:-------:allow
  									         group@:------a-R-c--s:-------:allow
  									       everyone@:------a-R-c--s:-------:allow
  								

Vyhodnocení a maska ACL

 • Pořadí vyhodnocování ACL:
  1. Vlastník
  2. Uživatel [m]
  3. Skupina [m]
  4. Skupina vlastníka [m]
  5. Ostatní
 • Hromadně lze omezit „skupinová“ práva v ACL maskou [m],
  tj. mimo vlastníka a ostatní
 • Maska nastavuje maximální povolená práva
 • Pokud jsou nastavena práva pro konkrétního uživatele nebo skupinu, je maska ACL povinná
 • Automatické nastavení masky ACL = max(U,G,OG)
  
  									~getfacl file2
  									~setfacl -m u:www-data:r-- file2
  									~getfacl file2
  									~setfacl -m u:www-data:rwx file2
  									~getfacl file2
  								
 • Maska limituje práva pouze u U, G, OG
  
  									~setfacl -m m::r-- file2
  									~getfacl file2
  								
 • Mapování práv a ACL:
  Bez masky/U,G,OG S maskou/U,G,OG
  vlastník ⇔ user:: vlastník ⇔ user::
  skupina ⇔ group:: skupina ⇔ mask::
  ostatní ⇔ other:: ostatní ⇔ other::
 • chown g=... při ACL ovlivňuje masku
  
  									~g() { getfacl "$@"; p "$@"; }; g file2
  									~chmod g+w file2; g file2
  									~chmod g-w file2; g file2
  									~setfacl -m m::rwx file2; g file2
  								

Výchozí ACL (default)

 • Pokud není výchozí nastavení ACL, funguje klasicky umask
 • Pokud jsou nastavena výchozí ACL, použijí se místo umask
Schéma nastavení práv a ACL při vytváření souboru
 • Nastavení výchozího ACL pro adresář
  
  									~mkdir dir
  									~touch dir/a
  									~setfacl -m d:u:www-data:r-x dir
  									~setfacl -d -m u:www-data:r-x dir
  									~touch dir/b
  									~mkdir dir/subdir
  									~getfacl -Rs dir