Programování v shellu
Zpracování příkazové řádky

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení je vyzkoušení praktických důsledků zpracování (interpretace) příkazové řádky.

 • Detekce znaků rušících speciální význam (Quoting)
 • Odstranění komentářů (Comments)
 • Rozdělení řádky (Lists) na jednotlivé příkazy (Pipelines)
 • Expanze speciálních znaků (Expansion)
 • Rozdělení na slova (Word splitting)
 • Náhrada jmen souborů (Pathname expansion)
 • Přesměrování (Redirection)
 • Hledání (spuštění) příkazů

Detekce znaků rušících speciální význam (Quoting)

 • Mnoho znaků a řetězců má v shellu speciální význam
 • Pro jeho odstranění slouží znaky \ ' "
 • Metaznaky oddělují slova: ␣ ⇥ ↵ | & ; ( ) < >
 • Oddělovače slov
  
  									~printf␣'|%s|\n'␣␣␣a␣␣bc␣↵
  								
  
  									int main (int argc, char * argv[]) { ...
  								
 • Znaky: \ ' "
  
  									~printf '%s je %s\n' \\ 'zpetne lomitko' \' apostrof \" uvozovka
  									~printf '%s\n' "text 'v' uvozovkach"
  									~printf '%s\n' "text \"v\" uvozovkach"
  									~printf '%s\n' 'text "v" apostrofech'
  									~printf '%s\n' 'text \'v\'apostrofech'
  									'
  								
 • Rozdělení dlouhé řádky
  
  									~printf '.%s.\n' text\
  									na\
  									nekolik\
  									radek
  								
 • Speciální znaky
  
  									~printf '=%s=\n' $'a\tb\nc'
  									~printf '=%s=\n' $'\'\"'
  									~printf '%s\n' $'\U1f607' $'\U1f608'
  								
 • Znak z klávesnice (^V)
  
  									~printf '%s\n' '<CTRL-V><ESC>cx<CTRL-V><TAB>y'
  								

Odstranění komentářů (Comments)

 • Slovo začínající znakem # uvozuje komentář
 • Komentář je až do konce řádku
 • Komentář pro neprovedení řádku
  
  									~cd /
  									/#touch file
  									/cd
  									~touch file
  								
 • Znak # uprostřed/na začátku slova
  
  									~printf '%s\n' a #b c
  									~printf '%s\n' a#b c
  								
 • Quoting #
  
  									~printf '%s\n' 'a #b c' "#"
  								
 • Komentář na víceřádkovém vstupu
  
  									~printf '%s\n' a \
  									#b \
  								

Rozdělení řádky (Lists) na kolony (Pipelines) a jednotlivé příkazy (Simple Commands)

 • Jednoduchý příkaz je ukončen typicky ↵ ; | &
 • Kolona příkazů (pipeline) jsou příkazy oddělené |
 • Pokud jeden z příkazů kolony skončí, ukončí se i ostatní
 • Oddělovačem v seznamu příkazů (list) jsou ; & || &&

							~set -x

							~cd /tmp; ls | wc -c; cd
							+ cd /tmp
							+ wc -c
							+ ls
							1234
							+ cd
						

							~cd /tmp & ls | wc -c & cd
							[1] 5654
							+ cd /tmp
							[2] 5656
							+ wc -c
							+ ls
							+ cd
							[1]- Done       cd /tmp
							~65432

							~set +x

							~cd ..;cd ..;cd ..;cd ..;pwd|wc -c;cd
							2
						

							~cd foo || mkdir foo || echo "Adresar 'foo' nelze vytvorit"
							bash: cd: foo: No such file or directory
							~ls -d foo
							foo
							~rmdir foo && echo "Adresar 'foo' smazan"
							Adresar 'foo' smazan
							~rmdir foo && echo "Adresar 'foo' smazan"
							rmdir: failed to remove 'foo': No such file or directory
							~touch foo
							~cd foo || mkdir foo || echo "Adresar 'foo' nelze vytvorit"
							bash: cd: foo: Not a directory
							mkdir: cannot create directory 'foo': File exists
							Adresar 'foo' nelze vytvorit
							~rm foo
						

Expanze speciálních znaků (Expansion)

 • Expanze se děje nad jednotlivými slovy řádky
 • Některé expanze mění počet slov na řádce
 • Speciální znaky a konstrukce zodpovědné za expanzi:
  {,} ~ $ ${} $() $(())
 • Pokud není "$...", výsledek podléhá dalšímu zpracování
 • Brace Expansion
  
  									~mkdir files; cd files
  									~/filestouch {a..z}.{txt,jpg} {001..020}; ls
  									~/filesmv ~/files/x.{jpg,jpeg}; ls
  								
 • Tilde Expansion
  
  									~/filesprintf '%s = %s\n' '~' ~ '~+' ~+ '~-' ~- '~root' ~root
  									~/filesA=~+:~-; B=~+,~-; C='~'; declare -p A B C
  								
 • Parameter Expansion
  
  									~/filesmin=1; max=10; printf '%s\n' {$min..$max}
  									~/filest='Text na nekolik slov'
  									~/filesprintf '%s.\n' "$t"
  									~/filesprintf '%s.\n' "$ticek"
  									~/filesprintf '%s.\n' "${t}icek"
  								
 • Command Substitution
  
  									~/filesdate +%T
  									~/filescas=$(date +%T)
  									~/filesdeclare -p cas
  									~/filesu=$(getent passwd "$USER"); declare -p u
  									~/filesu=$(getent passwd); declare -p u
  								
 • Arithmetic Expansion
  
  									~/filesx=2 y=3
  									~/filesprintf '%03d\n' $((x+y*x))
  									~/filesz=$((x+y)); declare -p x y z
  									~/files((z=x+y)); declare -p x y z
  									~/files((z++)); declare -p x y z
  								

Rozdělení na slova (Word splitting)

 • Pokud řetězec pro expanzi není v " ",
  výsledek se rozdělí na slova
 • Znaky pro dělení slov jsou v proměnné IFS
 • Standardní oddělovače jsou ␣ ⇥ ↵
 • (Ne)použití " " kolem expandovaného slova
  
  									~/filest='Text na nekolik slov'
  									~/filesprintf '%s.\n' $t
  									~/filesprintf '%s.\n' "$t"
  								
 • Parametry skriptu $* a $@ s/bez " "
  
  									~/filesset -- 'a b' c 'd e f'
  									~/filesprintf '.%s.\n' $#
  									~/filesprintf '.%s.\n' $*
  									~/filesprintf '.%s.\n' $@
  									~/filesprintf '.%s.\n' "$*"
  									~/filesprintf '.%s.\n' "$@"
  								
 • Přenastavení IFS
  
  									~/filesset | grep ^IFS=
  									~/filesoldIFS=$IFS
  									~/filesa='␣␣␣a:b::c␣␣␣'
  									~/filesprintf '%s|\n' $a
  									~/filesIFS=:
  									~/filesprintf '%s|\n' $a
  									~/filesIFS=
  									~/filesprintf '%s|\n' $a
  									~/filesunset IFS
  									~/filesprintf '%s|\n' $a
  									~/filesIFS=$oldIFS
  								

Náhrada jmen souborů
(Pathname expansion)

 • Seznam odpovídajících jmen souborů je abecedně seřazený
 • Při prázdném seznamu jmen zůstane původní slovo
 • Jména souborů začínající . se standardně neuvažují
 • Znaky pro expanzi jmen souborů jsou ? * []
 • Použití ? * [ ]
  
  									~/filesls      ~/filesls [ps0]*
  									~/filesls 01?    ~/filesls [p-s]*
  									~/filesls ???    ~/filesls [^p-s]*
  									~/filesls 0?0    ~/filesls *[02468]
  									~/filesls *     ~/filesls *[^02468]
  									~/filesls *.txt   ~/filescd
  									~/filesls *j*    ~ls -ld */
  									~/filesls a*    ~ls -ld */*
  
  									~/filesPATTERN=*
  									~/filesls $PATTERN
  									~/filesls "$PATTERN"
  								
 • Expanze neexistující položky
  
  									~/filesls f*o?o[0-9]
  								
 • Expanze začínající .
  
  									~/filestouch .a ..b ...c
  									~/filesls -ld .*
  									~/filesls -ld .[^.]*
  									~/filesls -ld .[^.]* ..?*
  								
 • Vypnutí expanze jmen souborů
  
  									~/filesset -f
  									~/filesls -ld *
  									~/filesls -ld .*
  									~/filesls -ld .[^.]*
  									~/filesls -ld .[^.]* ..?*
  									~/filesset +f
  								

Přesměrování (Redirection)

 • Přesměrování se provádí před spuštěním příkazu
 • Přesměrování platí pouze pro spuštěný příkaz
 • Přesměrování se vyhodnocuje zleva doprava
 • Přesměrování je možné psát kamkoliv, obvykle na konec
 • Přesměrování výstupu jednoho příkazu
  
  									~ls > list; wc -l list
  									~ls >> list; wc -l list
  									~date >list; wc -l list
  									~echo 1; echo 2 > list; echo 3
  									~echo 1; echo 2> list; echo 3
  								
 • Přesměrování výstupu a chybového výstupu
  
  									~ls / foo bar | wc -l
  									~ls / foo bar >list | wc -l
  									~ls / foo bar >list 2>/dev/null | wc -l
  									~rm list
  									~ls / foo bar >/dev/null 2>/dev/null | wc -l
  									~ls -l list
  									~ls / foo bar >/dev/null 2>/dev/null | wc -l >/dev/null
  								
 • Přesměrování vstupu ze souboru/procesu
  
  									~wc -l /etc/passwd
  									~cat /etc/passwd | wc -l
  									~wc -l </etc/passwd
  								
 • Přesměrování Here-Document
  
  									~wc <<KONEC
  									jedna dva
  									tri
  									KONEC
  								
 • Přesměrování Here-Strings
  
  									~printf '%s\n' "$PATH" | wc -c
  									~wc -c <<<"$PATH"
  								
 • Jméno souboru pro přesměrování může být v proměnné
  
  									~N=/dev/null
  									~ls / foo bar
  									~ls / foo bar >"$N"
  									~ls / foo bar >"$N" 2>"$N"
  								
 • Samotné přesměrování nemůže být v proměnné
  
  									~N='> /dev/null'
  									~ls -d
  									~ls -d $N
  									~ls -d "$N"
  								
 • Nejdříve se provede přesměrování, pak příkaz
  
  									~ls -l list > list
  									~less list
  								
 • Nejdříve se provede globbing, pak přesměrování
  
  									~ls > l?st
  									~ls > files/00?
  								
 • Příkaz může být prázdný, pouze otevře soubor pro zápis
  
  									~> list 
  									~ls -l list
  								

Ukládání do souboru a do proměnné

 • Uložení výstupu do souboru
  
  									~date >x
  									~less x
  								
 • Uložení výstupu do souboru se jménem v proměnné
  
  									~x=soubor
  									~date >"$x"
  									~less "$x"
  								
 • Uložení výstupu do proměnné
  
  									~x=$( date )
  									~declare -p x
  								
 • Načtení obsahu souboru do proměnné
  
  									~unset x
  									~date >x
  									~x=$( <x )
  
  
  
  									~declare -p x
  								

Spouštění příkazu
(Command Execution)

 • Pokud název příkazu neobsahuje /,
  spouští se 1) funkce, 2) vestavěný nebo 3) externí příkaz
 • Pokud název příkazu obsahuje /,
  spouští se soubor ze zadané cesty
 • Externí příkaz se hledá v adresářích podle proměnné PATH
 • Jméno příkazu (pokud není "quoted") podléhá aliasům
 • Spouštění příkazu jménem (bez cesty)
  
  									fray1:~declare -p PATH
  									declare -x PATH="/opt/local/bin:/opt/java/jdk/bin:/usr/bin:..."
  									fray1:~oldIFS=$IFS IFS=:
  									fray1:~find $PATH -name grep 2>/dev/null
  									/usr/bin/grep
  									fray1:~IFS=$oldIFS
  									fray1:~find /usr -name grep 2>/dev/null
  									/usr/gnu/bin/grep
  									/usr/bin/grep
  									/usr/xpg4/bin/grep
  									fray1:~type grep
  									grep is /usr/bin/grep
  								
 • Spouštění příkazu jménem (s/bez cesty)
  
  									fray1:~grep --version
  									grep: illegal option -- version
  									Usage: grep [-c|-l|-q] -bhinsvw pattern file . . .
  									fray1:~/usr/xpg4/bin/grep --version
  									/usr/xpg4/bin/grep: illegal option -- version
  									Usage: grep [-c|-l|-q] [-bhinsvwx] pattern_list [file ...]
  									    grep [-c|-l|-q] [-bhinsvwx] [-e pattern_list]... [-f pattern_file]... [file...]
  									...
  									fray1:~/usr/gnu/bin/grep --version
  									/usr/gnu/bin/grep (GNU grep) 2.14
  									Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
  									...
  								
 • Spouštění skriptu pomocí interpretu
  
  									~printf '%s\n' '#!/bin/bash' date 'sleep 3' pwd >skript
  									~bash skript
  									~bash <skript
  									~printf '%s\n' '#!/bin/bash' date 'sleep 3' pwd | bash
  
  									~chmod +x skript
  									~./skript
  								
 • Spouštění s nastavením proměnné
  
  									~declare -p PAGER
  									~PAGER='wc -l' man ls
  									~declare -p PAGER
  									~export PAGER='wc -l'; man ls
  									~declare -p PAGER
  
  									~A=5; bash -c 'declare -p A'; declare -p A
  									~A=7 bash -c 'declare -p A'; declare -p A
  								
 • Expanze aliasu pokud není "quoted" (nefunguje ve skriptu!)
  
  									~alias
  									...
  									~alias ls
  									alias ls='ls --color=auto'
  									~unalias ls
  									~alias ll='ls -l'
  									~ll
  									~'ll'; \ll
  									bash: ll: command not found
  									bash: ll: command not found
  									~alias lc='ls | wc -l'
  									~lc
  									123
  								
 • Spouštění vestavěného/externího příkazu
  
  									fray:~cd /bin
  									fray:/binpwd
  									fray:/binman pwd
  									fray:/binpwd --help
  									fray:/binhelp pwd
  									fray:/bin/bin/pwd --help
  									fray:/bin/bin/pwd
  								

Pro shell je podstatné, jak vypadá řádka před náhradami,
nikoli po nich. To umožňuje předvídatelnost chování.


								~cmd='date'              ~cmd='echo $((1+2))'
								~$cmd                 ~$cmd
								...                   $((1+2))
								~cmd='date >d'            ~cmd='x=5'
								~$cmd                 ~$cmd
								date: invalid date '>d'         bash: x=5: command not found
								~cmd='date | wc -l'          ~alias ll='ls -l'
								~$cmd                 ~cmd='ll'
								date: invalid option -- 'l'       ~$cmd
								Try 'date --help' for more information. bash: ll: command not found
						

								~type date
								date is /bin/date
								~type ls
								ls is aliased to `ls --color=auto'
								~type quote
								quote is a function
								quote ()
								{
									local quoted=${1//\'/\'\\\'\'};
									printf "'%s'" "$quoted"
								}
								~type cd
								cd is a shell builtin
								~type for
								for is a shell keyword