Programování v shellu
Textové filtry

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení je zpracování textu pomocí jednoduchých filtrů.

 • Přesměrování vstupů a výstupů
 • Rozdělování a spojování
 • Řazení a duplicity
 • Rozdíly a verzování

Přesměrování vstupu a výstupu

 • Každý spuštěný program má otevřen 1 vstup a 2 výstupy:
  • stdin: <, 0<
  • stdout: >, 1>
  • stderr: 2>
 • Na pořadí přesměrování záleží, zpracovává se zleva doprava
 • Duplikace FD pomocí >&n
 • Přesměrování výstupů do různých souborů
  
  									~touch {a..e}
  									~ls ? foo >out 2>err
  									~head ???
  								
 • Přesměrování výstupů do stejného souboru
  
  									~ls ? foo >com 2>com
  									~head ???
  								
 • Spojení výstupů pomocí duplikace file-descriptoru
  
  									~ls ? foo >com 2>&1
  									~head ???
  									~ls ? foo 2>&1 >com
  								
 • Špatné použití souboru pro vstup i výstup
  
  									~date >f
  									~nl f
  									~nl f >f
  									~more f
  								
 • Použití souboru pro mezivýsledek
  
  									~date >f
  									~nl f
  									~nl f >f2
  									~mv f2 f
  									~more f
  								
 • Zpracování stdout spolu se stderr rourou
  
  									~ls ? foo | wc -l
  									~ls ? foo 2>&1 | wc -l
  									~ls ? foo |& wc -l
  								
 • Přehození stdout a stderr
  
  									~ls ? foo | wc -l
  									~ls ? foo 3>&2 2>&1 >&3 | wc -l
  									~ls ? foo bar 3>&2 2>&1 >&3 | wc -l
  								
 • Přesměrování pro celý aktuální shell (zkopírujte)
  
  									~>out 2>err
  									~pwd
  
  									~exec 3>&1 4>&2 >out 2>err
  									~ls ? foo
  									~exec >&3 2>&4
  								
 • Uložení mezivýsledku v rouře
  
  									~ls ? foo | tee int | wc -l
  									~ls ? foo | tee -a int | wc -l
  								
 • /proc/PID/fd - seznam FD
  
  									~ls -l /proc/$$/fd
  
  									~sleep 100 &
  									~ls -l /proc/$!/fd
  
  									~sleep 100 >out 2>err &
  									~ls -l /proc/$!/fd
  								

Co je to filter

 • Všechny programy mají standardní vstup
 • Ne všechny jej čtou
 • Filtry obvykle umí zpracovat také soubory (argumenty)
 • Pokud nejsou zadány argumenty, zpracovávají standardní vstup
 • Pro zpracování standardního vstupu mezi ostatními argumenty se obykle používá -
 • Ne každý příkaz je filter
  
  									~echo adr | mkdir
  									~echo /etc | ls
  									~echo vstup | echo nectu
  								
 • Některé příkazy jsou filtry
  
  									~wc /etc/passwd
  									~cat -n /etc/passwd | wc
  									~wc </etc/passwd
  									~cat -n /etc/passwd | wc - /etc/passwd
  								

Rozdělování a spojování

 • „Vertikální“ dělení a spojování: head, tail, split, cat
 • „Horizontální“ dělení a spojování: cut, paste
 • Spojení na základě hodnoty: join
 • Začátek textu
  
  									~getent passwd | nl | head
  									~getent passwd | nl | head -n 20
  									~getent passwd | nl | head -20
  
  									~getent passwd | nl | head -n -20
  									~getent passwd "$USER" | nl | head -c 20
  								
 • Konec textu
  
  									~getent passwd | nl | tail
  									~getent passwd | nl | tail -n 20
  									~getent passwd | nl | tail -n +20
  								

							~man bash | while read -N 1; do
							sleep .0$((RANDOM%20))
							printf -- '%s' "$REPLY"
							done >x &

							~tail -f x
							^C
							~tail -f x
							^C
						
 • Část textu
  
  									~getent passwd | nl | head -n 25 | tail -n 1
  									~getent passwd | nl | tail -n +25 | head -n 1
  								
 • Rozdělení textu
  
  									~getent passwd | nl | split -l 100
  									~wc -l x*
  									~tail -n 1 "$(ls x* | tail -n 1)" | head -c 6; echo
  								
 • Spojení textu
  
  									~cat x*
  									~cat x* | wc -l
  								
 • Rozdělení textu podle sloupců
  
  									~getent passwd | cut -d : -f 1
  									~getent passwd | cut -d: -f1
  									~getent passwd | cut -d: -f3,1,5
  									~getent passwd | cut -d: -f3-5
  									~getent passwd | cut -d: -f1 | cut -c1
  
  									~alias rev="perl -ne 'chomp;print scalar reverse . \"\n\";'"
  									~getent passwd "$USER"
  									~getent passwd "$USER" | rev
  									~getent passwd "$USER" | rev | cut -d: -f1 | rev
  								
 • Spojení sloupců
  
  									~getent passwd | cut -d: -f1 >f1
  									~getent passwd | cut -d: -f3 >f3
  									~getent passwd | cut -d: -f5 >f5
  
  									~paste -d: f3 f1 f5
  									~getent passwd | cut -d: -f1
  									~getent passwd | cut -d: -f1 | paste -d: -s
  									~getent passwd | cut -d: -f1 | paste -d'::\n' -s
  								
 • Překlad znaků
  
  									~echo "$USER" | tr a-z A-Z
  									~ls -l | tr -s ' '
  									~man bash | tr -cd 'a-zA-Z\n -'
  									~man bash | tr -c '[:alpha:]' '\n'
  									~man bash | tr -cs '[:alpha:]' '\n'
  								
 • Spojení na základě hodnoty
  
  									username:password:uid:gid:gecos-field:home-dir:login-shell
  									groupname:password:gid:user-list
  								
  
  									~getent passwd | cut -d: -f4,5 | sort >users
  									~getent group | cut -d: -f1,3 >groups
  									~cut -d: -f1 groups >g1
  									~cut -d: -f2 groups >g2
  									~paste -d: g2 g1 | sort >groups
  									~join -t: groups users
  									~join -t: users groups
  								

Řazení a duplicity

 • Řazení podle jednoho nebo více kritérií: sort
 • Ostranění duplicit: uniq
 • Počítání duplicit: uniq -c
 • Společné řádky: comm
 • Řazení řádků
  
  									fray1:~getent passwd | cut -d: -f3,5 | sort
  									fray1:~getent passwd | cut -d: -f3,5 | sort -n
  									fray1:~getent passwd | cut -d: -f3,5 | tr : ' ' | fgrep Nov >nov
  									fray1:~getent passwd | cut -d: -f3,5 | tr : ' ' | awk '$3 ~ /Nov/' >nov
  
  									username:password:uid:gid:gecos-field:home-dir:login-shell
  
  									         UID Jméno Příjmení zařazení
  
  									fray1:~sort -t' ' -k2 nov
  									fray1:~sort -t' ' -k2,2 nov
  									fray1:~sort -t' ' -k2,2 -k1,1 nov
  									fray1:~sort -t' ' -k2,2 -k1,1r nov
  									fray1:~sort -t' ' -k2,2r -k1,1n nov
  
  									fray1:~sort -t' ' -k2r nov | sort -t' ' -k1n
  								
 • Unikátní/duplicitní řádky
  
  									fray1:~cut -d' ' -f2 nov | sort
  									fray1:~cut -d' ' -f2 nov | sort -u
  									fray1:~cut -d' ' -f2 nov | sort | uniq
  									fray1:~cut -d' ' -f2 nov | sort | uniq -d
  									fray1:~cut -d' ' -f2 nov | sort | uniq -c
  									fray1:~cut -d' ' -f2 nov | sort | uniq -c | sort -n
  								
 • Společné/jedinečné řádky
  
  									fray1:~fgrep zam nov | cut -d' ' -f2 | sort -u >zam
  									fray1:~fgrep student nov | cut -d' ' -f2 | sort -u >stu
  									fray1:~comm zam stu
  									fray1:~comm -12 zam stu
  									fray1:~comm -23 zam stu
  								

Rozdíly a verzování

 • Porovnání souborů: cmp, diff
 • Verzování souborů: patch
 • Porovnání binárních/textových souborů
  
  									~printf "%s\n" a b c d e f >v1
  									~printf "%s\n" a b cc d f g h >v2
  									~cmp v1 v2
  								
 • Porovnání textových souborů - změny
  
  									~diff v1 v2
  									~diff -u v1 v2
  									~vimdiff v1 v2
  								
 • Verzování textových souborů
  
  									~diff v1 v2 >p
  									~patch v1 <p
  									~patch -i p v1
  									~diff v1 v2
  									~patch -R v1 <p
  									~diff v1 v2