Programování v shellu
Složené příkazy

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení jsou základní složené příkazy v shellu.

 • Podmínka
 • Cyklus
 • Příkaz test
 • Blok příkazů

Podmínka

 • Návratový kód ($?): 0 = úspěch, ostatní = neúspěch
 • příkaz && příkaz
 • příkaz || příkaz
 • if příkaz; then příkaz; else příkaz; fi
 • Návratový kód
  
  									~true; echo $?
  									~false; echo $?
  									~grep -m1 -q '^root:' /etc/passwd; echo $?
  									~grep -m1 -q '^rooot:' /etc/passwd; echo $?
  								
 • Podmíněné spuštění příkazu
  
  									~grep -m1 -q '^root:' /etc/passwd && echo "root nalezen"
  									~grep -m1 -q '^rooot:' /etc/passwd || echo "rooot nenalezen"
  								
 • Podmínka
  
  									~U=root
  									~getent passwd "$U" >/dev/null; echo $?
  
  									~if getent passwd "$U" >/dev/null; then
  									  echo "Uzivatel '$U' nalezen"
  									 else
  									  echo "Uzivatel '$U' nenalezen"
  									 fi
  								
 • Podmínka - negace
  
  									~if true; then
  									  :
  									 else
  									  echo false
  									 fi
  
  									~if ! true; then echo false; fi
  								
 • Větvení case (switch)
  
  									~case $( date +%H%M ) in
  									    0[0-6]??|07[0-2]?|19[3-5]?|2???) echo Není výuka;;
  									             07[3-5]?|08??) echo 7:30 - 9:00;;
  									  091[5-9]|09[2-5]?|10[0-3]?|104[0-4]) echo 9:15 - 10:45;;
  									             11??|12[0-2]?) echo 11:00 - 12:30;;
  									   124[5-9]|125?|13??|140?|141[0-4]) echo 12:45 - 14:15;;
  									             14[3-5]?|15??) echo 14:30 - 16:00;;
  									  161[5-9]|16[2-5]?|17[0-3]?|174[0-4]) echo 16:15 - 17:45;;
  									             18??|19[0-2]?) echo 18:00 - 19:30;;
  									                   *) echo Přestávka;;
  									esac
  								

Cykly

 • while příkaz; do příkaz; done
 • for proměnná in seznam; do příkaz; done
 • for ((init;cond;iter)); do příkaz; done
 • while cyklus
  
  									~while sleep 5; do date; done
  									^C
  
  									~F=/abc/def/ghi/jkl/mno
  									~while (( ${#F} )); do
  									  printf '%s\n' "$F"
  									  F=$( sed 's,/[^/]*$,,' <<<"$F" )
  									 done
  									
  								
 • foreach cyklus - průchod seznamem prvků
  
  									~for i in *; do
  									  printf '%s : %d bytes\n' "$i" $( stat -c %s "$i" )
  									 done
  
  									~set -- {a..f}
  									~printf '%s\n' $# "$@"
  
  									~j=0
  									~for i; do
  									  printf '%d. arg. = %s\n' $(( ++j )) "$i"
  									 done
  								
 • for cyklus s aritmetickým výrazem
  
  									~for (( i=1; i<=100; i++ )); do
  									  printf '%s\n' $(( i*i ))
  									 done
  								

Test

 • Příkaz test, resp. příkaz [
  • test výraz
  • [ výraz ]
 • Aritmetické, řetězcové a souborové operátory
 • \( ... \), \!, -a / -o
 • Aritmetické operátory
  
  									~PS1='EXIT:$?\n'$PS1
  									~P=$( wc -l </etc/passwd )
  									~G=$( wc -l </etc/group )
  
  									~[ "$P" -lt "$G" ]
  									~[ "$P" -gt "$G" ]
  
  									~test "$P" -lt "$G"
  									~test "$P" -gt "$G"
  
  									~(( P < G ))
  									~(( P > G ))
  								

									-lt <
									-gt >
									-le-ge-eq =
									-ne !=
						
 • Řetězcové operátory
  
  									~[ "$PWD" = "$HOME" ]
  									~[ "$PWD" != "$HOME" ]
  									~[ "$USER" \< root ]
  									~[ "$USER" \> root ]
  
  									~[ -z "$FOO" ]
  									~[ -n "$FOO" ]
  								
 • Řetězcové Vs numerické operátory
  
  									~bond=' 7' BOND='007'
  
  									~[ "$bond" = 7 ]
  									~[ "$BOND" = 7 ]
  									~[ "$bond" -eq 7 ]
  									~[ "$BOND" -eq 7 ]
  									~(( BOND == 7 ))
  
  									~BOND='008'; (( BOND == 8 ))
  									~BOND='010'; (( BOND == 8 ))
  								
 • Souborové operátory
  
  									~P=/etc/passwd
  									~[ -e "$P" ]   ~[ -r "$P" ]
  									~[ -f "$P" ]   ~[ -w "$P" ]
  									~[ -d "$P" ]   ~[ -x "$P" ]
  									~[ -L "$P" ]   ~[ -O "$P" ]
  									~[ -s "$P" ]
  
  									~[ "$HOME" -nt "$P" ]
  									~[ "$HOME" -ot "$P" ]
  									~[ "$HOME" -ef "$P" ]
  								
 • Logické operátory
  
  									~T=/tmp; ln -s "$T"
  
  									~[ -d ".$T" ]
  									~[ -L ".$T" ]
  									~[ -d ".$T" -a ! -L ".$T" ] && echo ".$T je adresar"
  									~[ -d "$T" -a ! -L "$T" ] && echo "$T je adresar"
  								
 • Test jako součást podmínky
  
  									~T=$( date +%H%M )
  
  									~if [ "$T" \< 0730 -o "$T" \> 1929 ]; then echo Není výuka
  									  elif [ "$T" \> 0729 -a "$T" \< 0900 ]; then echo 7:30 - 9:00
  									  elif [ "$T" \> 0914 -a "$T" \< 1045 ]; then echo 9:15 - 10:45
  									  elif [ "$T" \> 1059 -a "$T" \< 1230 ]; then echo 11:00 - 12:30
  									  elif [ "$T" \> 1244 -a "$T" \< 1415 ]; then echo 12:45 - 14:15
  									  elif [ "$T" \> 1429 -a "$T" \< 1600 ]; then echo 14:30 - 16:00
  									  elif [ "$T" \> 1614 -a "$T" \< 1745 ]; then echo 16:15 - 17:45
  									  elif [ "$T" \> 1759 -a "$T" \< 1930 ]; then echo 18:00 - 19:30
  									  else echo Přestávka
  									fi
  								

Bloky příkazů

 • { p1; p2; } - blok v aktuálním shellu
 • (p1; p2) - blok v subshellu
 • Blok v aktuálním shellu
  
  									~D=/tmp/foo
  									~cd "$D" || {
  									  mkdir "$D" && echo "Adresar '$D' vytvoren"
  									  cd "$D"
  									~} || echo "Nepovedlo se"
  								
 • Blok v subshellu
  
  									~D=$( date +%F-%T ) F=passwd
  									~(
  									  cd /etc
  									  L=$( wc -l < "$F" )
  									  printf '%s: %s [%d radku]:\n' "$F" "$D" "$L"
  									  cat "$F"
  									 ) > "$F.backup_$D"
  									~declare -p L
  									~less "$F.backup_$D"