Shell Prakticky
Práce s časem

Lukáš Bařinka

Cíl

Cílem je vytvořit hodiny, které budou ukazovat zbývající čas.

Obsah

 • Příkaz date
 • Časové zóny
 • Formátování času pomocí printf
 • Nastavení cílového času
 • Výpis zbývajícího času a prompt
 • Uložení do konfiguračních souborů

Příkaz date

Spočítejte rozdíl dvou časů


							12:34 vs 23:56

							~h1=12 m1=34 h2=23 m2=56
							~(( d = 60*h2 + m2 - ( 60*h1 + m1 ) ))
							~printf '%02d:%02d\n' $(( d/60 )) $(( d%60 ))
							11:22
						

Rozdíl dvou časů přepočtem na Unix timestamp


							~t1=$( date -d 12:34:56 +%s )
							~t2=$( date -d 23:56:12 +%s )
							~(( d = t2 - t1 ))
							~printf '%02d:%02d:%02d\n' \
							$(( d/3600 )) $(( d%3600/60 )) $(( d%3600%60 ))
							11:21:16
						

Rozdíl dvou časů přepočtem na Unix-timestamp bez výpočtu


							~t1=$( date -d 12:34:56 +%s )
							~t2=$( date -d 23:56:12 +%s )
							~(( d = t2 - t1 ))
							~date -d "@$d" +%T
							06:21:16

							~TZ= date -d "@$d" +%T
							11:21:16
						

Časové zóny

 • Informace o časové zóně
  
  									~timedatectl
  									~timedatectl show
  									~timedatectl list-timezones
  
  									~tzselect
  									~ls -l /usr/share/zoneinfo
  								
 • Informace o zóně a časovém posunu
  
  									~date +%Z
  									~date +%z
  								
 • Nastavení zóny
  
  									~sudo -i
  									~timedatectl set-timezone Europe/Prague
  								
 • Nastavení času
  
  									~timedatectl set-time '2021-12-31 23:59:59'
  									~timedatectl set-ntp 0
  									~timedatectl set-time '2021-12-31 23:59:59'
  									~exit
  								
 • Nastavení zóny (alternativně)
  
  									~sudo dpkg-reconfigure tzdata
  								
 • Nastavení času (alternativně)
  
  									date [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
  									~sudo date 1231123421
  								
 • Nastavení časové zóny proměnnou TZ
  
  									~declare -p TZ
  									~date
  									~TZ= date
  									~TZ=UTC date
  									~TZ=Europe/Prague date
  
  									~TZ= date -d "@$d" +%T
  								

Formátování času pomocí
printf

 • Výpis aktuálního času pomocí printf
  
  									~printf '%(%H:%M:%S)T\n'
  									~printf '%(%T)T\n'
  								
 • Výpis času podle Unix timestampu
  
  									~printf '%(%T)T\n' "$t1" "$t2"
  								
 • Uložení formátovaného výstupu do proměnné
  
  									~now=$( printf '%(%s)T' )
  
  									~printf -v now '%(%s)T'
  									~printf '%(%T)T\n' "$now"
  								

Nastavení cílového času

 • Nastavení nejbližšího termínu
  
  									~end=(900 1045 1230 1415 1600 1745 1930)
  									~now=$( date +%k%M )
  									~this=-1
  									~while (( now >= ${end[$((++this))]} ))
  									~do
  									~  :
  									~done
  									~ends=$( date -d "${end[$this]}" +%s )
  								

Výpis zbývajícího času a prompt

 • Rozdíl k cílovému času
  
  									~printf -v now '%(%s)T'
  									~TZ= printf '%(%T)T\n' $(( ends-now ))
  								
 • Nastavení promptu
  
  									~PS1='[$( printf -v now "%(%s)T"
  									TZ= printf "%(%T)T" $(( ends-now )) )] \w> '
  								
 • Spuštění příkazu před promptem
  
  									~PROMPT_COMMAND='printf -v now "%(%s)T"
  									TZ= printf -v countdown "%(%T)T" $(( ends-now ))'
  
  									~PS1='[$countdown] \w> '
  								
 • Obarvení času
  
  									\e[0;COL;COL+10m
  									\e[0m
  
  									~PS1='\e[0;31mtext\e[0m> '
  									~PS1='\e[0;37;41mtext\e[0m> '
  
  									~PS1='\[\e[0;37;41m\]text\[\e[0m\]> '
  								
 1. black
 2. red
 3. green
 4. yellow
 5. blue
 6. magenta
 7. cyan
 8. white
 • Posledních 5 minut / 1 minuta
  
  									~PROMPT_COMMAND='
  									printf -v now "%(%s)T"
  									TZ= printf -v countdown "%(%T)T" $(( ends-now ))
  									coff=[0m con=[0m
  									[[ $countdown < 00:05:00 ]] && con="[0;31m"
  									[[ $countdown < 00:01:00 ]] && con="[0;37;41m"
  									(( ends-now < 0 )) && PS1="\w> "
  									'
  
  									~PS1='\[\e$con\][$countdown]\[\e$coff\] \w> '
  								
 • Nastavení budíku
  
  									ends=$( date +%s -d "$alarm" )
  									PS1='\[\e$con\][$countdown]\[\e$coff\] \w> '
  
  									~alias setalarm="
  									ends=\$( date +%s -d \"\$alarm\" )
  									PS1='\[\e\$con\][\$countdown]\[\e\$coff\] \w> '
  									"
  
  									~alarm=20:00:00
  									~setalarm
  								

Uložení do konfiguračních souborů

 • ~/.bash_profile nebo ~/.profile
  Nastavení proměnných (prostředí) - po přihlášení
  
  									
  									export PROMPT_COMMAND='
  									 printf -v now "%(%s)T"
  									 TZ= printf -v countdown "%(%T)T" $(( ends-now ))
  									 coff=[0m con=[0m
  									 [[ $countdown < 00:05:00 ]] && con="[0;31m"
  									 [[ $countdown < 00:01:00 ]] && con="[0;37;41m"
  									 (( ends-now < 0 )) && PS1="\w> "
  									'
  								
 • ~/.bashrc
  Nastavení aliasů/proměnných - pro každý shell
  
  									
  									PS1='\[\e$con\][$countdown]\[\e$coff\] \w> '
  
  									alias setalarm="ends=\$( date +%s -d \"\$alarm\" )
  									 PS1='\[\e\$con\][\$countdown]\[\e\$coff\] \w> '"
  
  									end=(900 1045 1230 1415 1600 1745 1930)
  									now=$( date +%k%M )
  									this=-1
  									while (( now >= ${end[$((++this))]} )); do :; done
  									ends=$( date -d "${end[$this]}" +%s )