Apache httpd
Redirect / Rewrite

Lukáš Bařinka

© 2021

REV 2.10

TOC

Obsah

 1. Redirect Vs Rewrite
 2. Alias and Redirect
 3. Rewrite
 1. Přesměrování Vs Přepisování
 2. Směrování (Alias a Redirect)
 3. Přepisování (Rewrite)

Redirect Vs Rewrite

Přesměrování Vs Přepisování

Alias and Rewrite modules

Moduly alias a rewrite

Redirect vs Rewrite scheme
 • Simple redirection (static)mod_alias
 • Conditional redirection (dynamic)mod_rewrite
 • Jednoduché přesměrování (statické)mod_alias
 • Podmíněné přesměrování (dynamické)mod_rewrite

Redirecting Vs Rewriting

Přesměrování Vs Přepisování

 • Redirection takes place in WS (web space) Response contains new URL information, reaction is up to client
 • Rewriting takes place in WS or FS (file system) Response contains new URL (like in redirection) or requested resource (after rewriting)
 • Redirection status codes (class 3xx):
  • 301 Moved Permanently Use new URL since
  • 302 Found Temporary move
   (use original URL next time)
  • 303 See Other Replaced with new resource
  • 305 Use Proxy Resource available through proxy
 • Přesměrování probíhá ve WS Odpovědí je informace o změně URL, reakce je závislá na klientovi
 • Přepisování probíhá ve WS nebo FS Odpovědí je informace o změně URL (reakce je na klientovi) nebo soubor (na základě přepsání)
 • Přesměrování používá stavové kódy 3xx
  • 301 Moved Permanently Trvale přesunuto, odteď použij novou URL
  • 302 Found Dočasně přesunuto, příště zase zkus původní URL
  • 303 See Other Nahrazeno novým zdrojem
  • 305 Use Proxy Použít proxy pro přístup k tomuto zdroji

Alias and Redirect

Směrování
(Alias a Redirect)

Directives

Direktivy

 • Redirect directive Redirects client from origin URL to new URL
 • RedirectMatch directive Redirection based on Regular Expression
 • RedirectTemp directive = Redirect temp
 • RedirectPermanent directive = Redirect permanent
 • Redirect Přesměrovává klienta ze starého URL na nové
 • RedirectMatch Přesměrovává klienta na základě RE
 • RedirectTemp = Redirect temp
 • RedirectPermanent = Redirect permanent

Redirect directives takes precedence before Alias and ScriptAlias directives.

Direktivy Redirect mají přednost před Alias, ScriptAlias.

Syntax

Syntaxe


							Redirect [status] URLpath newURL
						
 • Default status code: 302
 • Other status keywords/codes
  • permanent = 301
  • temp = 302
  • seeother = 303
  • gone = 410 Resource does not exist any more, no newURL parameter
 • Only complete path segments are matched
 • Výchozí stavový kód (status): 302
 • Další názvy stavů / kódy
  • permanent = 301
  • temp = 302
  • seeother = 303
  • gone = 410 Zdroj již neexistuje, nepoužívá se část newURL
 • Porovnávají se pouze celé části cesty
Context: server, virtualhost, directory, .htaccess Kontext: server, virtualhost, directory, .htaccess

Redirection examples

Příklady použití přesměrování

 • Redirect requests for resources starting with www.mycorp.net/other to another server www.othercorp1.net
  
  									Redirect permanent /other www.othercorp1.net
  								
 • Redirect request for resources ending with .htm extension to .html extension For www.mycorp.net server
  
  									RedirectMatch (.*)\.htm$ www.mycorp.net$1.html
  								
 • Homepage move - redirection requests for / (root) to /about/ directory
  
  									RedirectMatch ^/$ http://www.mycorp.net/about/
  								
 • Přesměrování cesty www.mycorp.net/other na server www.othercorp1.net
  
  									Redirect permanent /other www.othercorp1.net/
  								
 • Přesměrování všech požadavků končících .htm na požadavky končící na .html Pro server www.mycorp.net
  
  									RedirectMatch (.*)\.htm$ www.mycorp.net$1.html
  								
 • Přesun domovské stránky - přesměrování požadavku na / (kořen) na adresář /about/
  
  									RedirectMatch ^/$ http://www.mycorp.net/about/
  								

Rewriting

Přepisování (Rewrite)

mod_rewrite module

Modul mod_rewrite

 • Module available in standard installation
 • Enables redirection/rewrite based on conditions and rules sets
  • Any number of rules (RE, LE)
  • Any number of conditions (and, or)
  • Chains of rules are possible
 • Redirection
  • Internal: URL → FS
  • External: URL → URL
 • Rewriting rules do not inherit Inheritance can be enabled explicitly
 • Součástí standardní instalace
 • Umožňuje přesměrování na základě pravidel a podmínek
  • Libovolný počet pravidel (RE, LE)
  • Libovolný počet podmínek (and, or)
  • Možné řetězení pravidel
 • Přesměrování
  • Vnitřní: URL → FS
  • Vnější: URL → URL
 • Přepisovací pravidla se nedědí Je potřeba dědění povolit

Simple redirection cases can be configured using Redirect directive (mod_alias)

Jednoduché případy lze nahradit pomocí Redirect (mod_alias)

Rewriting during request processing

Přepisování při zpracování požadavků

Rewrite as a part of request processing Rewrite as a part of request processing

Directives

Direktivy

 • Enable rewriting
  
  									RewriteEngine on|off
  								
  Context: server, virtualhost, directory, .htaccess

  Options FollowSymLinks must be enabled to use per-directory rewriting (for security reasons)

 • Rewriting rules (what)
  
  									RewriteRule Pattern Substitution [flags]
  									RewriteRule ^/somepath(.*) /otherpath$1 [R]
  								
 • Rewriting conditions (when)
  
  									RewriteCond TestString CondPattern
  									RewriteCond  %{TIME_HOUR}%{TIME_MIN} <0700
  									RewriteCond  %{TIME_HOUR}%{TIME_MIN} <1900
  								
 • Povolení přepisování
  
  									RewriteEngine on|off
  								
  Kontext: server, virtualhost, directory, .htaccess

  Pro povolení přepisování uvnitř adresářů je nezbytné nastavení Options FollowSymLinks (z důvodů bezpečnosti)

 • Přepisovací pravidla (co)
  
  									RewriteRule Pattern Substitution [flags]
  									RewriteRule ^/somepath(.*) /otherpath$1 [R]
  								
 • Podmínky pravidel (kdy)
  
  									RewriteCond TestString CondPattern
  									RewriteCond  %{TIME_HOUR}%{TIME_MIN} <0700
  									RewriteCond  %{TIME_HOUR}%{TIME_MIN} <1900
  								

Rewriting in .htaccess example

Ukázka přesměrování v .htaccess

Example of .htaccess file in CMS Drupal 8 in …/sites/default/files

Ukázka .htaccess souboru v CMS Drupal 8 ve …/sites/default/files


							RewriteEngine On

							# Address to be rewritten inside directory contains filename only;
							# therefore conditions are based on variables in this case

							# If request targets to CMS static file …
							RewriteCond expr "%{REQUEST_URI} -strmatch '/sites/default/files/*'"
							# … and requested file does not exist at the same time
							RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
							# Redirect request to another server
							RewriteRule (.*) https://oldweb/sites/default/files/$1 [R]
						

							RewriteEngine On

							# Adresa pro přepis obsahuje pouze jméno souboru v adresáři
							# proto je potřeba v podmínkách použít proměnné

							# Pokud adresa směřuje do CMS na statický soubor
							RewriteCond expr "%{REQUEST_URI} -strmatch '/sites/default/files/*'"
							# A zároveň požadovaný soubor neexistuje
							RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
							# Přesměruj požadavek na starý server
							RewriteRule (.*) https://oldweb/sites/default/files/$1 [R]
						

HTTP → HTTPS upgrade example

Ukázka přesměrování HTTP → HTTPS

Example of configuration that upgrades HTTP connection to HTTPS connection for addresses starting with /secure/ location

Ukázka konfigurace, která provede povýšení spojení z HTTP na HTTPS, pokud adresa začíná na /secure/


							# This will enable the Rewrite capabilities
							RewriteEngine On

							# This checks to make sure the connection is not already HTTPS
							RewriteCond %{HTTPS} !=on

							# This rule will redirect all users who are using any part of
							# /secure/ to the same location but using HTTPS.
							RewriteRule ^/?secure/(.*) https://%{SERVER_NAME}/secure/$1 [R,L]
						

							RewriteEngine On

							# Podmínka: pokud spojení není přes HTTPS
							RewriteCond %{HTTPS} !=on

							# Pak všechny adresy se začátkem /secure/ nebo secure/
							# budou přesměrovány na stejnou adresu, ale s HTTPS
							RewriteRule ^/?secure/(.*) https://%{SERVER_NAME}/secure/$1 [R,L]
						

Additional rewrite configuration

Další nastavení rewrite

 • Options setup (inheritance)
  
  									RewriteOptions Options
  								
  Context: server, virtualhost, directory, .htaccess
  • Inherit Disabled by default, more predictable behavior
   
   											RewriteOptions Inherit
   										
   Inherited rules are applied after current context rules
  • InheritBefore Likewise Inherit, but inherited rules are applied in advance
  • IgnoreInherit Ignoring inherited rules
 • Nastavení vlastností (dědění)
  
  									RewriteOptions Options
  								
  Kontext: server, virtualhost, directory, .htaccess
  • Inherit Standardně vypnuté, více předvídatelné chování
   
   											RewriteOptions Inherit
   										
   Zděděná pravidla se aplikují až po pravidlech daného kontextu
  • InheritBefore Jako Inherit, ale zděděná pravidla se aplikují před pravidly daného kontextu
  • IgnoreInherit Ignoruje zděděná pravidla

Logging

Logování

 • Log level setting during rewriting
  
  									LogLevel level
  								
  Range: ≤debug: nothing, >trace2: for debugging purposes only
  
  									LogLevel alert rewrite:trace3
  								
  
  									tail -f errorlog | fgrep '[rewrite:'
  								
 • Nastavení úrovně logování při přesměrování
  
  									LogLevel level
  								
  Rozsah: ≤debug: nic, >trace2: pouze pro účely ladění
  
  									LogLevel alert rewrite:trace3
  								
  
  									tail -f errorlog | fgrep '[rewrite:'
  								

Rewriting rules

Přepisovací pravidla

 • RewriteRule directive Rewrites original URL to new URL according to pattern
  
  									RewriteRule Pattern Substitution [flags]
  								
 • Substitution
  /var/www/newpathname (File-path)
  /imgAddress (URL-path)
  http://www.mycorp.net/newAbsolute URL
  Nothing (dash)
 • Back references
  $NNth RewriteRule subexpression
  %NNth RewriteCond subexpression
  %{VARNAME}Server variable
  ${mapname:key|default}Mapping function (with default value)
 • RewriteRule Přepíše původní adresu na novou adresu na základě vzoru
  
  									RewriteRule Pattern Substitution [flags]
  								
 • Substituce
  /var/www/newCesta (file-path)
  /imgAdresa (URL-path)
  http://www.mycorp.net/newAbsolutní URL
  Nic (pomlčka)
 • Zpětné reference
  $NN-tý podvýraz v RewriteRule
  %NN-tý podvýraz v RewriteCond
  %{VARNAME}Proměnná serveru
  ${mapname:key|default}Mapovací funkce (s výchozí hodnotou)

Rewriting flags

Přepisovací příznaky

 • chain|C Chain with next rule, if fails → skip chain Zřetězí s dalším pravidlem,
 • env|E=VAR:VAL Set environment variable Nastavuje proměnnou prostředí
 • forbidden|F Return 403 Forbidden response Vrací odpověď 403 Forbidden
 • last|L Last rule (skip the rest) Poslední pravidlo (další nezpracovává)
 • next|N Start over again from the top (!) Začne znova přepisovat od začátku (!)
 • nocase|NC Process in case-insensitive manner Zpracovává bez ohledu na velikost
 • noescape|NE Prevent URL encoding (%xx) Nepřevádí speciální znaky na %xx
 • proxy|P Force to use proxy (implies [L]) Vynucuje použití proxy (implikuje [L])
 • passthrough|PT Pass back through URL mapping Pošle zpět na WS→FS mapování
 • qsappend|QSA Append original query string to URL Připojí původní query string za URL
 • redirect|R [=code] Force (external) redirection Vynucuje externí přesměrování
 • skip|S=num Skip next num rules Přeskočí dalších num pravidel
 • type|T=MIME-type Set response MIME type Nastavuje MIME typ odpovědi

Flags usage examples

Ukázka použití příznaků

Forbid all characters in URL expect listed ones E.g. lowercase characters and / . ö ü

Zákaz všech znaků v adrese kromě vybraných Např.: malých písmen a / . ö ü


							RewriteEngine On
							RewriteRule "^([a-z/.]|\xc3\xb6|\xc3\xbc)+$" "-" [S=1]
							RewriteRule .* - [F]
						
öu00f6\xc3\xb6
üu00fc\xc3\xbc
ëu00eb\xc3\xab

Rewrite Base

 • Rewriting inside <Directory> or .htaccess processes rules for resources inside directory only
 • The pathname to directory is added after substitution (real)
 • If the real path does not match request pathname, use RewriteBase directive
  
  									RewriteBase URL-path
  								
  Context: directory, .htaccess
 • Při přepisování uvnitř <Directory> nebo .htaccess se vzor pravidla týká pouze daného adresáře
 • Po náhradě se přidá cesta k adresáři (skutečná)
 • Pokud předtím došlo k náhradě a skutečná cesta neodpovídá požadavku, použije se direktiva RewriteBase
  
  									RewriteBase URL-path
  								
  Kontext: directory, .htaccess
RewriteBase scheme

Rewrite map

Rewrite mapa

 • Rewritemap scheme RewriteMap directive Defines map function for rewriting
 • Map types
  • txttext file
  • rndtext file with random selection
  • dbmbinary file
  • intinternal function
  • prgexternal program
 • Map usage in RewriteRule (substitution)
  
  									${ MapName : LookupKey }
  									${ MapName : LookupKey | DefaultValue }
  								
  
  									RewriteMap examplemap txt:/path/to/file/map.txt
  									RewriteRule ^/ex/(.*) ${examplemap:$1}
  								
 • Rewritemap scheme RewriteMap Definuje mapu pro přepis
 • Typy mapy
  • txttextový soubor
  • rndtextový soubor s náhodným výběrem
  • dbmbinární soubor
  • intinterní funkce
  • prgexterní program
 • Použití v RewriteRule (substituci)
  
  									${ MapName : LookupKey }
  									${ MapName : LookupKey | DefaultValue }
  								
  
  									RewriteMap examplemap txt:/path/to/file/map.txt
  									RewriteRule ^/ex/(.*) ${examplemap:$1}
  								

More resources on rewriting

Další informace k přepisování